Zgrada Opcine

U četvrtak 29. srpnja 2004. godine sa početkom u 17. 00 sati održana je 37. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj je prihvaćen Polugodišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2004. godinu, sa ukupnim prihodima od 3.107.797 kuna i rashodima od 3.080.657. kuna, odnosno pozitivnim financijskim rezultatom od 27.140 kuna čiji pokazatelji odražavaju usklađenost sa planskim vrijednostima Proračuna.

Na sjednici je bio nazočan i prof. dr. Srećko Pegan predstavnik Zavoda za urbanizam pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, koji je i stručni izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Blato. Profesor Pegan vijećnike je upoznao sa svim bitnim izmjenama Plana koje se poglavito odnose na način izgradnje kuća sa više stambenih jedinica u priobalnom području, te izgradnju garaža u novoizgrađenom dijelu i staroj jezgri Blata.
Prihvaćena je i Odluka o općinskom protokolu, koja je ponajprije usklađena sa Zakonom o   blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, a objedinjuje sve značajne događaje od važnosti za Općinu Blato.
Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi reguliran je način obračuna komunalne naknade za prostore koji su registrirani za iznajmljivanje, na način da  se za iste ne bi naplaćivao porez na kuće za odmor.
Na kraju sjednice održana je Skupština EKO-a d.o.o., na kojoj je prihvaćena ostavka člana Nadzornog odbora dipl.oec. Marine Kapor  i imenovana  Katarina Žuvela , dipl.oec za novog člana Nadzornog odbora EKO-a d.o.o.


Ispis