1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( NN br. 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 86/08 i 61/11)
 3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10)
 4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) ( NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15)
 5. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN br. 86/06)
 6. Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12)
 7. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11)
 8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)
 9. Zakon o sprječavanju sukoba interesa ( NN br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15))
 10. Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15)
 11. Zakon o zaštiti osobnih podataka ( NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12))
 12. Zakon o tajnosti podataka ( NN br. 79/07, 86/12))
 13. Zakon o elektroničkoj  ispravi (NN br. 105/05)
 14. Zakon o radu (NN br. 93/14)
 15. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
 16. Zakon o savjetima mladih (NN br. 41/14)
 17. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 18.  Zakon o upravnim pristojbama ( NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,163/03,17/04,110/04,141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14,94/14)
 19. Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09)
 20. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 84/14)
 21. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09)
 22. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15)
 23.  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12,  143/13)
 24. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15)
 25. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/09, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 26. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br.74/14)
 27. Zakon o obveznim odnosima ( NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 28. Zakon o trgovačkim društvima ( NN br. 111/93, 34/99, 21/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 29. Zakon o trgovini ( NN br. 87/08, 96/08, 116/08,76/09,114/11,68/13,30/14)
 30. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
 31. Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15)
 32. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 33. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11, 64/15)
 34. Zakon o najmu stanova ( NN br. 91/96, 48/98, 66/98,22/06)
 35. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13, 48/15)
 36. Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
 37. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10)
 38. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektor (NN br. 78/15 )
 39. Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11,78/12,136/12,73/13, 26/15, 44/16)
 40. Zakon o kamatama ( NN br,. 94/04, 35/05)
 41. Ovršni zakon (NN br. 112/12, 25/13,93/14,55/16)
 42. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 91/10,112/12)
 43. Stečajni zakon ( NN br. 71/15)
 44. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12,81/13,112/13,71/15,78/15)
 45. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN br. 55/13)
 46. Zakon o računovodstvu (NN br. 78/15)
 47. Zakon o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16)
 48. Zakon o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15)
 49. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14)
 50. Zakon o koncesijama (NN br. 143/12)
 51. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15)
 52. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)
 53. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13)
 54. Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
 55. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
 56. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10)
 57. Zakon o knjižnicama (NN br. 105/97, 05/98, 104/00, 69/09)
 58. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 273, 38/09)
 59. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01)
 60. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 146/13, 92/14)
 61. Zakon o vatrogastvu ( NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
 62. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
 63. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15)
 64. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/)
 65. Zakon o cestama ( NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/)
 66. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 82/13)
 67. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/)
 68. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 56/13, 14/)
 69. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
 70. Zakon o gradnji ( NN153/13, 20/17)
 71. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/)
 72. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/)

Ispis