Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Blato kao jedinice lokalne samouprave i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu Blato ustrojavaju se upravna tijela Općine Blato.

Upravna tijela čine sljedeći upravni odjeli:

 1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA ZA EU FONDOVE
 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA
Radom Upravnih odjela upravljaju pročelnici koji su za svoj rad neposredno odgovorni Općinskom načelniku. Unutar Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti ustrojava se niža ustrojstvena jedinica – Odjeljak za društvene djelatnosti kojim upravlja voditelj.
U upravnim odjelima utvrđena su sljedeća radna mjesta:
I. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 1. Pročelnica: Antonela Šeparović, dipl.iur.
 2. Pomoćnik pročelnice: Mario Marinović, dipl.iur.
 3. Viša referentica za upravno-pravne poslove - tajnica načelnika: Branka Sardelić, iur.
 4. Voditelj poslova namještenika: Marin Stric-Ančić
 5. Spremačica: Lovorka Buškariol
 6. Spremačica: Joksida Dragojević
 7. Voditeljica Odjeljka za društvene djelatnosti: Fani Bačić, struc.spec.ing.sec.
II. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA ZA EU FONDOVE
 1. Pročelnica: Maja Imre, dipl. oec.
 2. Savjetnica za financije: Maja Franulović, mag.oec.
 3. Viša referentica za naplatu općinskih poreza i naknada: Danijela Petković, oec.
 4. Viša referentica za financije: Emili Boroe, oec.
III. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA
 1. Pročelnica: Dorotea Žanetić, dipl. inž. građ.
 2. Viša stručna suradnica za komunalne poslove: Antonija Bosnić, spec.admin.publ.
 3. Referent – komunalni redar - prometni redar: Petar Franulović
 4. Referent – komunalni redar: Tanja Cetinić

Ispis