Zgrada Opcine

32. sjednica Općinskog vijeća – 23. prosinca 2008. godine

1.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa ukupnog razvitka Općine Blato;
2.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za  2008. godinu;
3.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2008. godini;
4.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2008. godini;
5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato  za 2008. godinu;
6.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2008. godinu;
7.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2008. godinu;
8.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2008. godinu;
9.    Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
10.   Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2009. godinu;
11.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2009. godinu.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 23. prosinca 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 32. sjednicu.

Nakon izlaganja direktorice Regionalne agencije Dubrovačko-neretvanske županije, gđe. Ane Sindik, Općinsko vijeće prihvatilo je Program ukupnog razvoja Općine Blato kao strateške podloge razvojnim projektima koje Općina Blato planira i želi realizirati na svom području. Cilj ovog dokumenta je poticanje razvoja koji integrira ostvarivanje gospodarskih, socijalnih i ekoloških ciljeva, što znači da će Program ukupnog razvoja usmjeriti Općinu Blato ka održivom razvoju uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva te raspoložive gospodarske, kulturne, prirodne i ljudske resurse. Ujedno će se ovim programom i dodatnim edukacijama omogućiti lokalnoj zajednici da se što bolje pripremi za korištenje pretpristupnih, a kasnije i strukturnih fondova Europske unije.
U nastavku  sjednice Općinsko vijeće je prihvatilo Izmjene i dopune svih Programa rada koji su temelj donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu.
Prihvaćen je i treći ovogodišnji rebalans proračuna za 2008. godinu, prema kojemu planirani prihodi i primici iznose 22.998.883 kuna, što predstavlja nominalno povećanje u odnosu na prethodni rebalans  od 1.935.000,00 kuna, te relativno povećanje od 9,19%, a rezultat je dodatno odobrenih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izradu dokumentacije uređenja obalnog pojasa i dogradnja luke Prigradica. Najznačajniji izvorni prihod proračuna (porez na dohodak) u skladu je s planiranim vrijednostima i iznosi 6.295.000 kuna i odraz je stabilnog gospodarstva i realnog predviđanja gospodarske aktivnosti u 2008. godini. Važno je također istaknuti kako su aktivnosti na naplati potraživanja iz ranijih godina rezultirali rastom prihoda koji proizlaze iz općinskih poreza i naknada, te je na svim stavkama zabilježen porast u odnosu na proteklo razdoblje.
Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Proračuna Općine Blato za 2009. godini, prema kojemu ukupni prihodi proračuna za 2009. godinu iznose 21.294.000 kuna, što čini smanjenje od 7,5% u odnosu na planirane prihode za 2008. godinu. Proračun Općine Blato za 2009. godinu temeljen na realnim proračunskim mogućnostima i usredotočen je na maksimalnu racionalizaciju rashoda i opreznost u raspoređivanju raspoloživih sredstava u uvjetima slabijeg prikupljanja proračunskih prihoda, te je uravnotežen sa visinom prihoda, što znači da ni u narednoj godini nije predviđeno zaduživanje za realizaciju planiranih aktivnosti.
Glavne odrednice rashoda Općine Blato u srednjoročnom razdoblju ostaju projekti izgradnje i ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu, za koju je tijekom 2008. godine pripremljena projektna dokumentacija i ishođene potrebne dozvole, kako bi se za iste tijekom 2009., a poglavito 2010. i 2011. godine ishodili i što kvalitetniji izvori financiranja.


Ispis