Zgrada Opcine

31. sjednica Općinskog vijeća – 13. studenoga 2008. godine

1. Prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2009. godinu;
2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2009. godinu;
3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato za 2009. godinu;
4. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato za 2009. godinu;
5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato za 2009. godinu;
6. Prijedlog Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato za 2009. godinu;
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Blato za 2009. godinu;
8. Prijedlog Programa rada DVD-a Blato za 2009. godinu i financijski plan;
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o sklapanju Ugovora o partnerskom odnosu i Ugovora o osnivanju prava služnosti javnih površina na području Općine Blato za DTK.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 13. studenoga 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 31. sjednicu.

Općinsko vijeće Blato prihvatilo je Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2009. godinu. Ocijenivši uspješnim dosadašnju provedbu programa koja je rezultirala sa 217 novih radnih mjesta, smanjenjem broja nezaposlenih za 127 osoba, kao i podizanjem novih nasada vinograda i maslinika, u 2009. godini nastavit će se s provedbom istih mjera, od kojih najstimulativnijom i dalje držimo poticaj za novozapošljavanje, te daljnja ulaganja u Poduzetničku zonu Krtinja.
U nastavku sjednice izneseni su ostali prijedlozi Programa rada Općinskog poglavarstva za 2009. godinu, te je iste Općinsko vijeće prihvatilo.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2009. godinu obuhvaćeno je 16 investicija koje se nastavljaju iz 2008. godine i koje Općina Blato planira ostvariti u 2009. godini, te godinama koje slijede. Neke od značajnijih investicija su: Izgradnja ceste od groblja Sv. Križa do Krtinje, uređenje gradskog parka, izgradnja I. faze kanalizacijskog sustava Blato- Prigradica, Sanacija deponija Sitnica te izrada UPU-a južne i sjeverne obale Općine Blato. Investicije će se financirati sredstvima Državnog proračuna, resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba, te Općinskog proračuna.
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Blato za 2009. godinu obuhvaća:
- programe ustanova, udruga i drugih organizacija koji su važni za kulturni život općine, kao i prijedloge usmjerene poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva u Općini Blato;
- manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Općine Blato u županijskim, nacionalnim i internacionalnim okvirima;
- projekte izdavaštva, medijskog informiranja i prezentacije cjelovitog života u Blatu;
- programe i akcije poticanja razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma i kulturi mladih;
- programe kulturne suradnje Općine Blato s drugim gradovima u RH i međunarodne kulturne suradnje;
- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije kulturnih objekata i građe;
- poticanje drugih vidova umjetničkog stvaralaštva značajnog za kulturni život Blata, za čiju realizaciju su predviđena sredstva iz Proračuna Općine Blato, te Ministarstva kulture.
Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato za 2009. godinu iznosi 992.000 kuna, a financirat će se iz Općinskog proračuna, za predškolski odgoj i obrazovanje, tj. za Dječji vrtić «Blato» i Dječji vrtić «Marija Petković», osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, glazbenu školu te visokoškolsko obrazovanje.
Iz Proračuna općine Blato u 2009. godini izdvojit će se 1.317.000 kuna za Program javnih potreba u sportu i to za financiranje programa sportskih klubova i društava, djelovanja i događanja u sportu tijekom godine, organizaciju memorijalnog turnira, udrugu «Igre otoka», te kapitalna ulaganja od kojih će se najznačajniji iznos odvojiti na rješavanje imovinsko pravnih odnosa i projektne dokumentacije za športsku dvoranu.
Program zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato za 2009. godinu iznosi 1.223.000 kuna, a obuhvaća mjere zaštite mladeži, zaštitu obitelji i starijih osoba, te financiranje udruga i društava. Uz već postojeće mjere ovog Programa Poglavarstvo uvodi novu mjeru socijalne skrbi kojom će pružati pomoć u podmirivanju troškova za medicinski potpomognutu oplodnju obiteljima s mjestom prebivališta na području Općine Blato, a koje nemaju pravo na refundaciju o HZZO-a. Za ovu mjeru izdvojit će se 50.000,00 kn.
Za Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2009. godinu izdvojiti će se 3.434.000,00 kuna. Program će se financirati iz Općinskog proračuna, Eko-a d.o.o., Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša.
Prihvaćen je i Program rada DVD-a Blato za 2009. godinu i financijski plan za koje će se iz Općinskog proračuna izdvojiti 383.000,00 kn.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o sklapanju Ugovora o partnerskom odnosu i Ugovora o osnivanju prava služnosti javnih površina na području Općine Blato za DTK. HT kao operator koji pruža najveći broj komunikacijskih usluga na području općine Blato, te kao posjednik i vlasnik DTK na području općine Blato, koji ima zakonsko pravo i obvezu štititi DTK, obratio se Općini Blato, kao vlasniku javne površine u kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura, za sklapanje dva ugovora i to: Ugovora o partnerskom odnosu u štićenju distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i pravu korištenja javnih površina, kojim će urediti svoje međusobne odnose i Ugovora o osnivanju prava služnosti javnih površina kojim Općina Blato kao vlasnik javnih površina daje, a HT koji u istima ima izgrađenu DTK preuzima pravo služnosti na neodređeno vrijeme tj. dok traje HT-ova potreba korištenja javnih površina, u ukupnoj površini od 25.914,00 m2, za što će HT plaćati Općini Blato godišnju naknadu u iznosu od 90.699,00 kuna (jedinična cijena iznosi 3,50 kn/m2).


Ispis