Zgrada Opcine

29. sjednica Općinskog vijeća –31.srpnja 2008. godine

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2008 godine;
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanima cestama na području Općine Blato;
3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu;
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato;
5. Izvješće  Vodovod-a d.o.o. Blato o poslovanju u 2007. godini;
6. Izvješće o realizaciji Programa borbe protiv ovisnosti na području Općine Blato.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 31. srpnja 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 29. sjednicu.
Općinsko vijeće Blato prihvatilo je prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2008 godinu u visini prihoda od 5.462.360 kuna i rashoda u visini od 5.540.311 kuna, pri čemu se izvorni općinski prihodi ostvaruju u skladu sa planiranim vrijednostima, dok su izostale potpore iz nadležnih proračuna, s obzirom da su to namjenska sredstva koja se doznačuju u skladu s dinamikom izvršenja radova, a koji se većim dijelom realiziraju u drugom dijelu godine, nakon provedene procedure javne nabave.
Vijećnici su podržali Odluku o nerazvrstanima cestama na području Općine Blato čija je namjera  da putem ove Odluke postignemo uknjižbu prava vlasništva Općine Blato na svim nerazvrstanim cestama na području općine Blato koje su u zemljišnim knjigama upisane kao društveno vlasništvo, a u katastru su evidentirane kao javno dobro putevi.
U nastavku  sjednice Općinsko vijeće donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu kojom se  propisuju  agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Blato u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu. Vijeće je također donijelo Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato kojim se  imenuje Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira načelnik Općine Blato. Općinsko vijeće je prihvatilo Izvješće Vodovod-a d.o.o. Blato o poslovanju u 2007. godini prema kojem je iskazana dobit u visini od 102.867,15 kn, pri ukupnim prihodima od 5.328.970,10 kn i ukupnim rashodima od 5.226.102,95 kn. Poslovanje u 2007. godini  okarakterizirala je  i najveća prodaja vode u zadnjih 17 godina od 524 707 m3, te obilne oborine koje su se očitovale u boljoj kvaliteti vode.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o realizaciji Programa borbe protiv ovisnosti na području Općine Blato. Ovim Programom, kao nositelji mjera u borbi protiv ovisnosti uključeni Savjetovalište za borbu protiv ovisnosti, Dom zdravlja «Dr. Ante Franulović», Ljekarna Blato, Srednja i Osnovna škola Blato i Policijska postaja Korčula, a Općinsko poglavarstvo kontrolira provedbu Programa. Općinsko vijeće iskazalo je zadovoljstvo Izvješćem u kojem je vidljivo smanjenje broja ovisnika o opijatima od 15 u 2003. godini na 3 u 2007 godini i nema novoevidentiranih ovisnika, te zahvaljuje svim sudionicima Programa borbe protiv ovisnosti.

Ispis