Zgrada Opcine

1.    Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
2.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
3.    Izvješće o XV. Blatskom ljetu.

Uvažavajući projekciju proračunskih prihoda i rashoda, te Odredbe svih Odluka i Programa Općinskog vijeća, kojima se u odnosu na 2007. godinu, mijenjala visina ili namjena sredstava, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Proračun Općine Blato za 2008. godinu u visini od 20.673.000 kuna, što u odnosu na 2007. godinu, bez prihoda koji se odnose na viškove prenesene iz ranijih godina, predstavlja povećanje od 9 %, a povećanje je prvenstveno sadržano u povećanju poreza na dohodak i povećanju potpora iz državnog proračuna.
S obzirom da su na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća usvojeni programi rada Općinskog poglavarstva za slijedeću godinu, ovaj proračun ima zadaću da realno ostvarive iznose prihoda alocira po razdjelima, programima i aktivnostima u posebnom dijelu proračuna, a vodeći računa o potrebama stanovništva i gospodarstva Općine Blato s prvenstvenim ciljem da se proračunskim sredstvima
a)    nastavi provedba poticanja gospodarskog razvitka i daljnje smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti;
b)    da se aktivnim mjerama socijalne i pronatalitetne politike pokuša zaustaviti demografska stagnacija i olakša život stanovništva;
c)    da se kapitalnim  ulaganjima omogući kvalitetniji nivo zadovoljavanja javnih potreba Općine Blato.
Ovakav Proračun Općine Blato uravnotežen je i nije predviđeno deficitarno financiranje, što znači da se u financiranju proračunskih izdataka neće koristiti niti zaduživanje, niti višak prihoda nad rashodima ostvaren u ranijim godinama.
U nastavku sjednice, kao prateću Odluku Proračuna, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2008. godinu, kojom se, između ostalog, reguliraju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava glede njihova namjenskog korištenja, korištenja proračunske rezerve, način doznačivanja proračunskih sredstava planiranih za određene izdatke u Proračunu i upravljanje dugovima. Ovom Odlukom u odnosu na ranije godine, sukladno Zakonu o uspostavi kontrola u javnom sektoru, predviđene su i odgovornosti voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu koji je ujedno i voditelj Odjeljka za financije i proračun, te odgovornost osobe za utvrđivanje nepravilnosti koja je ujedno i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o XV. Blatskom ljetu koje je ostvarilo ukupne prihode od 146.050,00 kuna, pri ukupnim rashodima od 255.712,00 kuna, što je rezultiralo negativnim financijskim rezultatom u visini od 109.662,00 kuna koje će se izdvojiti iz općinskog proračuna.


Ispis