Zgrada Opcine

1.    Odluka o osnivanju ustanove u kulturi «Blatski fižuli»;
2.    Odluka o komunalnoj naknadi;
3.    Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade;
4.    Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato u 2008. godini;
5.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2008. godini;
6.    Program javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2008. godini;
7.    Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato u 2008. godini;
8.    Program javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2008. godinu;
9.    Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2008. godinu;
10.    Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2008. godinu.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 8. listopada 2007. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 22. sjednicu.
Na početku sjednice, pročelnica Sandra Marinović upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke o osnivanju ustanove u kulturi pod nazivom «Blatski fižuli», čiji je osnivač Općina Blato. Neke od djelatnosti Ustanove biti će: javno prikazivanje filmova, galerijsko-izložbena, njegovanje tradicijske baštine, poticanje i promicanje amaterskog stvaralaštva u kulturi i druge. Općinsko je vijeće jednoglasno prihvatilo donošenje ove Odluke.
Odlukom o komunalnoj naknadi obuhvaćene su izmjene u obveznicima plaćanja, zonama i koeficijentima namjene. Uvodi se obveza plaćanja komunalne naknade za nenastanjene i ruševne  stambene objekte, te poslovne prostore u kojima se ranije odvijala poduzetnička djelatnost. Također se uvodi obveza plaćanja komunalne naknade za kampove, a povisuje se koeficijent namjene za turističke objekte. Povisuje se granica minimalnog primanja po osobi mjesečno sa 800,00 na 1000,00 kuna. Prema ovoj izmjeni oslobađaju se od plaćanja umirovljenička domaćinstva čija su primanja manja od 1.000,00 kuna po osobi mjesečno.
Sastavni dio ove Odluke je i nova Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade, kojom se povećava vrijednost boda za 20%, te sada iznosi 1,2 kune. Općinsko je vijeće većinom glasova prihvatilo donošenje ovih Odluka.
U nastavku sjednice izneseni su prijedlozi Programa rada Općinskog poglavarstva za 2008. godinu, te je iste Općinsko vijeće prihvatilo.
Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato u 2008. godini obuhvaća Program poticanja zapošljavanja, Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite, ostale mjere u gospodarstvu, te investicijska ulaganja u Poduzetničku zonu «Krtinja». Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite je nova mjera Gospodarskog programa čiji korisnici su obrtnici, te mala trgovačka društva u 100%  privatnom vlasništvu osoba čije je mjesto prebivališta na području Općine Blato, a pravo na korištenje ima poduzetnik koji investira na području općine Blato, te koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje. Visina sredstava za financiranje Programa iznosi 1.166.000 kuna. Ovakav oblik financiranja poticajnih mjera predložen je dijelom iz sredstava državnog proračuna (500.000 kuna), a dijelom iz sredstava proračuna Općine Blato (666.000), s namjerom da se proračunska sredstva ostvarena i uprihođena iz gospodarstva (porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, te porez na tvrtku), ponovno vrate u gospodarstvo stvarajući temelj za njegov razvoj, povećanje zaposlenosti, a na taj način doprinose i ukupnom razvoju Općine Blato.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2008. godinu obuhvaćeno je 18 investicija koje se nastavljaju iz 2007. godine i koje Općina Blato planira ostvariti u 2008. godini. Investicije će se financirati sredstvima Državnog proračuna, resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba, te Općinskog proračuna.
Za Program javnih potreba u kulturi na području Općine Blato za 2008. godinu izdvojit će se ukupno 1.362.900 kuna koje će se financirati iz Proračuna Općine Blato, Ministarstva kulture i Županije Dubrovačko-neretvanske. Program obuhvaća temeljnu kulturu, Narodnu knjižnicu i Ustanovu u kulturi, zatim kulturna događanja, programe kulturnih udruga i društava, izdavaštvo i informiranje te investicijska ulaganja u objekte i građu u kulturi.
Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato za 2008. godinu iznosi 992.000 kuna, a financirat će se iz Općinskog proračuna, za predškolski odgoj i obrazovanje, tj. za Dječji vrtić «Blato» i Dječji vrtić «MarijaPetković», osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, glazbenu školu te visokoškolsko obrazovanje.
Iz Proračuna općine Blato u 2008. godini izdvojit će se 229.000 kuna za Program javnih potreba u sportu i to za financiranje programa sportskih klubova i društava, djelovanja i događanja u sportu tijekom godine, organizaciju memorijalnog turnira, te udrugu «Igre otoka».
Program zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato za 2008. godinu iznosi 1.103.000 kuna, a obuhvaća mjere zaštite mladeži, zaštitu obitelji i starijih osoba, te financiranje udruga i društava. Najznačajnija mjera u Programu je jednokratna novčana potpora za novorođenu djecu. Naknada za novorođenu djecu nije socijalna već populacijska putem koje se, uz ostale postojeće i nove mjere, provodi pronatalitetna politika na području općine Blato. Pravo na naknadu imaju roditelji s prebivalištem na području općine Blato. Za ovu mjeru u Općinskom proračunu osigurat će se 500.000 kuna, a visina naknade iznosit će 5.000 kuna za prvo dijete, 10.000 kuna za drugo dijete, 60.000 kuna za treće dijete, te 72.000 kuna za četvrto i svako daljnje dijete. Nova mjera koja se nalazi u Programu je subvencioniranje kamata na stambene kredite. Ona je još jedna u nizu mjera namijenjenih mladim obiteljima, a ima za cilj osigurati kvalitetne uvjete stanovanja u Blatu, kako bi Blato, uz sve ostale populacijske i gospodarske mjere, postalo što atraktivnije za život i rad. Struktura korištenja raspoloživih sredstava proračuna utvrdit će se posebnim Pravilnikom putem Natječaja. Mjera je namijenjena obiteljima s prebivalištem na području općine Blato, čiji nositelj kredita nije stariji od 35. godina. Općina Blato će u svom proračunu za provedbu ove mjere osigurati 100.000 kuna.
 Na kraju sjednice izložen je Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2008. godinu za koji će se izdvojiti 2.834.000 kuna. Program će se financirati iz Općinskog proračuna, Eko-a d.o.o., Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša.


Ispis