Elektornicka Sjednica Vijeca
 1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato;
 2. Prijedlog Odluke o groblju;
 3. Prijedlog Odluke o visini sufinanciranja troškova prehrane u Predškolskoj ustanovi „Dječji vrtić Blato“;
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2021. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa odgojno obrazovnog rada Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ - Blato za pedagošku godinu 2019./2020.;
 7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 8. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2020. godinu;
 9. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2021. godinu;
 11. Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2021. godinu.

Dana 12. studenoga 2020. godine, sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine u svezi održavanja sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa sjednica, a s obzirom na epidemiološku situaciju na području Općine Blato, održana je 23. elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednica se održala u vremenu od 13:00 do 16:00 sati, putem e-maila. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Klub vijećnika HDZ-a dostavio je, uz obrazloženje, Odluku o nesudjelovanju u radu sjednice organizirane na ovaj način.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato kojom se određuje vremenski period u kojem se ne smiju izvoditi građevinski radovi, vrste građevinskih radova koji se ne smiju obavljati tijekom navedenih perioda, zone, okolnosti zbog kojih se odobrava gradnja i u navedenim periodima zabrane, te kaznene odredbe.

Vijeće je također jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o groblju kojom se utvrđuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada na groblju, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Dječji vrtić Blato planira se prijaviti, kao nastavak već započetog projekta "Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta dječjeg vrtića na području općine Blato", na natječaj Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - faza 2 u Godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, stoga je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o visini sufinanciranja troškova prehrane u Predškolskoj ustanovi „Dječji vrtić Blato“ koja im je potrebna kako bi se mogli prijaviti. Cijena dnevnog obroka za djecu koja pohađaju Predškolsku ustanovu „Dječji vrtić Blato“ utvrđuje se u iznosu od 10,00 kuna, s tim da se sredstva osiguravaju na način da Općina Blato osigurava 70%, a Vrtić 30% rečenog iznosa.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato kojim je utvrđeno je nekoliko nerazvrstanih cesta koje su bile propuštene u prošlom dodatku te je izvršeno cijepanje određenih nerazvrstanih cesta s obzirom na stvarno stanje.

Jednoglasno je prihvaćen i Zaključak o prihvaćanju Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2021. godinu. Programi Knjižnice podupiru i promiču kulturne vrijednosti u zajednici: očuvanje baštine, kulture, povijesti i tradicije lokalne zajednice, ohrabrivanje umjetničkog i kulturnog razvoja ljudi svih dobnih skupina, osiguravanje prostora za formalno i neformalno okupljanje građana, podrške multikulturnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, upoznavanje i afirmiranje kulture manjina i drugih kultura, koji će se realizirati u skladu s financijskim, kadrovskim i prostornim mogućnostima.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa odgojno obrazovnog rada Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ - Blato za pedagošku godinu 2019./2020 kojim je detaljno obrazložena organizacija rada, materijalni uvjeti, njega i skrb za tjelesni razvoj djece i briga za njihovo zdravlje, odgojno-obrazovni rad, rad s djecom s posebnim potrebama, suradnja s roditeljima, obrazovanje i stručno usavršavanje djelatnika, suradnja s vanjskim ustanovama, poslovi ravnatelja kao poslovodnog i stručnog organa i sigurnosno zaštitni i preventivni program, te je Zaključkom izneseno mišljenje kako su, u protekloj pedagoškoj godini 2019/2020., u skladu s mogućnostima i koliko je to pandemija dopustila, uspješno proveli zadatke iz Godišnjeg plana i programa vrtića.

Vijeće je donijelo i Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2021. godinu čijim se donošenjem omogućuje kvalitetna priprema protupožarne sezone, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa. U Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato navedene su i radnje poduzete u proteklom razdoblju sukladno Odluci o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2.

Vijeće je također prihvatilo i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Općinu Blato za 2020. godinu i Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2021. godinu koji se donosi radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Općine Blato.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo i Program rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2021. godinu koji se sastoji se od pet poglavlja (Socijalna problematika mladih, Suradnja sa savjetima mladih, Provođenje humanitarnih akcija, Blatsko sportsko ljeto i Sudjelovanje u kulturnim događanjima) koje će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao način rješavanja tih pitanja s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih općine Blato.


Ispis   E-mail