Održana 22. sjednica Općinskog vijeća

22. sjednica Općinskog vijeća

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Blato;
 7. Prijedlog Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato;
 10. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta otpada Sitnica;
 11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12916/4  k.o. Blato;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama UPU-a Bristva-Prigradica-Žukova;
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Dana 16. rujna 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Predloženi dnevni red sadržavao je i točku: „Prijedlog Odluke o visini grobne naknade“ koja je prilikom rasprave o dnevnom redu povučena s dnevnog reda.

Na  sjednici je  većinom glasova prihvaćen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu. Ukupni prihodi i primici u tekućoj godini iznose 10.528.942,16 kuna (42,25% godišnjeg plana). Ukupni rashodi i izdaci u tekućoj godini iznose 10.229.162,35 kuna (39,74% godišnjeg plana) što je dovelo do viška  prihoda nad rashodima u visini od 299.779,81 kuna, koji zajedno sa viškom prihoda nad rashodima iz prošle godine u visini od 627.023,51 kuna, daje ukupan pozitivan financijski rezultat u iznosu od 926.803,32 kune. U odnosu na prošlo razdoblje iste godine, značajnija odstupanja bilježimo na poziciji pomoći, što se najvećim dijelom odnosi na pomoći za financiranje kapitalnih projekata za izgradnju Dječjeg vrtića Blato, uređenje galerijsko-muzejskog prostora te na završnu situaciju za sanaciju deponija Sitnica. Ostale pomoći odnose se na financiranje tekućeg projekta potpora Dječjem vrtiću Blato za odobrenje projekta jačanja kapaciteta dječjih vrtića.

Vijeće je također većinom glasova prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, kojim su obuhvaćena detaljna izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka,  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja, Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u sportu i Programa zdravstva i socijalne skrbi za prvih šest mjeseci 2020. godine. 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je druge ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2020. godinu u iznosu od 21.977.600,00 kuna, kao i Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2020. godinu, koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato,  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi području Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu području Općine Blato za 2020. godinu. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2020. godinu planirani su prihodi i primici u svoti od u svoti od 21.977.600 kuna, što predstavlja nominalno smanjenje u odnosu na važeći proračun od 1.907.800,00 kuna ili smanjenje od 7,99%. Najznačajnije promjene koje su iskazane na pozicijama prihoda su slijedeće: 

Potpore iz proračuna smanjuju se u visini od 2.000.000,00 kuna, što se odnosi na projekt rekonstrukcije ceste Sitnica Karbuni, budući da još nisu najavljeni natječaji na koji bi Općina Blato mogla prijaviti ovu investiciju, te se predlaže da Općina Blato ovu investiciju financira iz kreditnog zaduženja u iznosu od 1. 000.000,00 kuna za 2020 godinu.

Povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za 92.200,00 kuna, temeljem dosadašnje realizacije prihoda po ovom porezu.

Većinom glasova donesena je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Blato za 2020. godinu. S obzirom da važećom  Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu Općina Blato nije planirala zaduživanje za 2020. godinu, a u međuvremenu se planira novo zaduživanje, potrebno je napraviti izmjene članka 9. spomenute Odluke, temeljem  Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmijenjenim člankom predviđa se dugoročno zaduženje za financiranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste NC 1-003 „Sitnica Karbuni“, u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kuna, koji će se financirati u tri proračunske godine i to u 2020. godini u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u 2021. godini 6.000.000,00 kuna te u 2022. godini 500.000,00 kuna.

U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova prihvatilo Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Blato kojom se odobrava zaduživanje Općine Blato kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 7.500.000,00 kuna, za financiranje projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste NC 1-003 „Sitnica Karbuni“ te reguliraju uvjeti o istom.

Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je prijedlog Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato kojom se obuhvaća  isključivo tekstualni dio važećeg Plana i to vezano na rekonstrukcije i interpolacije u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja. 

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika kojom se produžuje ukidanje isplate naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika za razdoblje do 31. prosinca 2020. godine s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19)kao i Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato kojom se također produžuje ukidanje isplate naknade za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato za razdoblje do 31. prosinca 2020. godine s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19).

Vijeće je jednoglasno donijelo i Odluku o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta otpada Sitnica kojom Općina Blato kao suvlasnik zemljišta na kojem se nalazi odlagalište otpada Sitnica daje navedeno odlagalište otpada na upravljanje i korištenje trgovačkom društvu Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka. Odlagalište otpada Sitnica se daje na upravljanje i korištenje Komunalnim djelatnostima d.o.o. na rok od 5 (pet) godina od dana dobivanja dozvole za gospodarenje otpadom, bez naknade za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12916/4  k.o. Blato kojom se utvrđuje da je na čest.zem. 12916/4 k.o. Blato trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi i sada predstavlja uređeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

Predlagatelj prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama UPU-a Bristva-Prigradica-Žukova je Klub vijećnika HDZ-a koji su, sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća, povukli navedenu točku s sjednice Vijeća, uz obrazloženje kako  donošenje iste više nije potrebno za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za uređenje obalnog pojasa luke Prigradica – dogradnja luke.

Vijeće je većinom glasova prihvatilo Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2019. godinu prema kojem je iskazana dobit u visini od 5.239,33 kn. Ukupni prihodi iznose 7.229.705,92 kuna, a ukupni rashodi  7.224.466,59 kuna.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština Društva, prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2019. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, uz poseban osvrt na aktivnosti u realizaciji projekta selektivnog prikupljanja otpada, otvorenje reciklažnog dvorišta, uređenje i održavanje groblja, javne rasvjete, parkova i zelenih površina, održavanje deponija Sitnica i uređenje plaža na području općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine, prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 1.947,01 kuna, kao rezultat ukupnih prihoda od 8.245.158,32 kuna i ukupnih rashoda od 8.243.211,31 kuna.


Ispis