Zgrada Opcine

Dana 18. lipnja 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31554/3 k.o. Blato;
4. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Blato;
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato;
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato.

Klub vijećnika HDZ-a predložio je dopunu dnevnog reda, po žurnom postupku, dvjema točkama: Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Bristva – Prigradica – Žukova i Prijedlog Odluke o izmještanju lokacije i kupnji zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Kućište, K.O. Blato. Općinsko vijeće nije izglasalo žurnost donošenja ovih Odluka, te će iste biti uvrštene na dnevni red slijedeće sjednice Vijeća.

Općinsko vijeće prihvatilo je prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2020. godinu u iznosu od 23.885.400,00 kuna, kao i Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2020. godinu, koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi području Općine Blato i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2020. godinu planirani su prihodi i primici u svoti od 23.885.400 kuna, što predstavlja nominalno smanjenje u odnosu na važeći proračun od 1.300.000 kuna ili smanjenje od 5,16%. Najznačajnije promjene koje su iskazane na pozicijama prihoda su slijedeće:

Smanjenje prihoda od poreza na dohodak za 620.000 kuna, kao posljedica usporavanja gospodarskih aktivnosti uslijed pandemije Covid-19, prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 1.014.000 kuna, sukladno realiziranoj prodaji zemljišta na Vinašcu, za potpore iz Proračuna predlaže se smanjenje prihoda u visini od 476.000 kuna, jer Općini Blato nisu odobrena sredstva za financiranje ekološke javne rasvjete te će se financirati redovno održavanje javne rasvjete. Sukladno naputku Vlade RH o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojima su uslijed pandemije Covid – 19 smanjeni prihodi od poreza i prireza na dohodak, u rebalansu proračuna uvrštena je stavka kratkoročne pozajmice u iznosu od 750.000 kuna. Naime, mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije Vlada RH omogućila je gospodarskim subjektima odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak, te je obavezu iste preuzela država.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31554/3 k.o. Blato kojom se utvrđuje da je na čest.zem. 31554/3 trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi i sada predstavlja uređeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

Prihvaćena je i Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Blato kojom se određuju javne parkirališne površine, organizacija, način naplate parkiranja te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Blato.

U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato. Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Blato koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato predviđeno za zakup. Zakup se daje na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Vijeće je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato. Općinski načelnik donio je novi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Blato zbog potrebe zapošljavanja osobe u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, referenta – komunalnog redara. Koeficijent Referent-Komunalni redar-prometni redar je povećan iz 1,61 na 1,795. Sukladno Uredbi o visini minimalne plaće korigirane su i plaće spremačica. Koeficijenti za obračun plaća ostalih službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato ostali su nepromijenjeni.

Vijeće je prihvatilo i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika kojom se produžuje ukidanje isplate naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika za razdoblje do 30. rujna 2020. godine s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19).

Na kraju sjednice Vijeće je prihvatilo prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato kojom se također produžuje ukidanje isplate naknade za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato za razdoblje do 30. rujna 2020. godine s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19).


Ispis