Eko Natjecaj

Temeljem članka 10. i 11. Izjave o osnivanju „EKO“ društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato, Načelnik Općine Blato, kao Skupština Društva „EKO“ društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato, dana 1. veljače 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora „EKO“ društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato

Za direktora Eko d.o.o. može biti izabrana osoba koja osim općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

- da ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (VSS),

- najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

- posjedovanje organizacijskih i rukovoditeljskih sposobnosti,

- nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,

- da nije u sudskom sporu s društvom Eko d.o.o.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

- Vlastoručno potpisanu prijavu koja obavezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon,

- Životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada,

- Presliku osobne iskaznice,

- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),

- Dokaz o radnom iskustvu

  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • Potvrdu poslodavca ili presliku ugovora o radu iz koje je razvidno da je na rukovodećim poslovima imao najmanje tri godine radnog iskustva,

- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije u sudskom sporu sa Društvom Eko d.o.o.,

- Program rada Eko-a d.o.o. za narednih pet godina.

Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat koji se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepravodobne, nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidati daju suglasnost Eko-u d.o.o. i Općini Blato da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto Direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

S kandidatima koji su ispunili formalne uvjete ovog Natječaja provest će se intervju, a o svemu će isti biti obaviješteni putem e-maila.

Kroz intervju će se utvrditi i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, komunikacijske i interpersonalne vještine, odgovornost i stabilnost u poslu te izražena sklonost timskom radu.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Blato (www.blato.hr) i na web stranici Eko-a d.o.o.(www.eko-blato.hr).

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Prijava na natječaj za direktora Eko d.o.o. – NE OTVARAJ“ preporučenom poštom na adresu: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato ili osobno na protokol na istoimenoj adresi, također u zatvorenoj omotnici.

Skupština zadržava pravo poništenja natječaja te da ne prihvati niti jednu prijavu bez obveze argumentiranja razloga. U slučaju poništenja javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za eventualno prouzročenu štetu.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Natječaj za izbor i imenovanje direktora „EKO“ društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato


Ispis