Eko Natjecaj

Temeljem članka 13. i 16 Izjave o osnivanju „EKO“ društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato, Načelnik Općine Blato, kao Skupština Društva „EKO“ društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidatkinja i kandidata za članove  nadzornog odbora u trgovačkom društvu Eko d.o.o.

Raspisuje se Javni natječaj za izbor kandidata za tri (3) člana nadzornog odbora, na mandat u trajanju od četiri (4) godine u trgovačkom društvu Eko d.o.o.

Za člana nadzornog odbora, može se prijaviti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), mora ispunjavati  i sljedeće uvjete:

  • najmanje završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (VŠS)
  • da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,
  • da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,
  • da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave,
  • izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/1, 934/22, 114/22, 18/23 i 130/23), te okolnosti propisane ovim natječajem, a odnose se na uvjete da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima, da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora, da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom Javnom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Javni natječaj objavit će se na internetskoj stranici Općine Blato www.blato.hr i web stranici Eko-a d.o.o.(www.eko-blato.hr)

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici  u roku 8 (osam)  dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Općine Blato na adresu: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom „Javni natječaj za izbor kandidata za članove nadzornog odbora društva Eko d.o.o. –NE OTVARAJ“

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj, kao i dokumentacije dostavljene uz prijavu, u svrhu odabira članova nadzornog odbora.

Skupština zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze argumentiranja razloga.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Javni natječaj za izbor kandidatkinja i kandidata za članove nadzornog odbora u trgovačkom društvu Eko d.o.o.

 


Ispis