Natj Posl Pro Pod Dom Sport 5 2022 1

Na temelju članka 92. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 2/21) i Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 9/19) Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I.         Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Doma športova u Blatu, na adresi 1. ulica 28, ukupne površine 15 m2.

II.        Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja daje se u zakup isključivo radi obavljanja djelatnosti političke stranke.

III.      Zakup se daje na rok od 5 (pet) godina.

IV.       Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor iznosi 45,00 kuna po 1 m2 (bez PDV-a).

Na utvrđenu visinu zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

V.        Nadmetati se mogu fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato.

VI.      Ponuda se dostavlja putem pošte ili neposredno u Općini Blato u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici s naznakom: OPĆINA BLATO, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

VII.     Otvaranje ponuda održat će se 26. svibnja (četvrtak) 2022. godine u 12:00 sati, u prostoru općinske uprave Općine Blato, Trg. dr. Franje Tuđmana 4.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika (obveza ovjere punomoći kod javnog bilježnika se odnosi samo za punomoćnike ponuditelja kao fizičkih osoba).

VIII.   Ponuditelj je u prijavi na natječaj dužan navesti:

  • ime, prezime i prebivalište, zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje podataka (za fizičke osobe) odnosno naziv i adresu sjedišta (za pravne osobe), OIB, broj tekućeg ili žiro-računa u slučaju povrata jamčevine,
  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,
  • opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

  • presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje (za pravne osobe),
  • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
  • dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini i trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine do dana objave natječaja, po bilo kojoj osnovi,
  • dokaz o uplati jamčevine za sudjelovanje u natječaju u visini jedne početne mjesečne zakupnine (675,00 kn) na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002, s pozivom na broj 68 7722-OIB (izabrani najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da odustane od svoje ponude odnosno od sklapanja ugovora),
  • potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga i uplaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,
  • potvrdu nadležnog suda da protiv fizičke osobe ponuditelja odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi ponuditelja nije pokrenut kazneni postupak odnosno da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja natječ

IX.      Prednost ima ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom zakupa.

X.       Zainteresirani mogu sve dodatne informacije dobiti u Općini Blato.

XI.      Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir.

XII.     Na temelju konačne Odluke o najpovoljnijoj ponudi Općina kao zakupodavac zaključuje sa zakupnikom ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato koji u ime Općine potpisuje Općinski načelnik.

XIII. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku koji utvrdi Općinski načelnik u odluci o najpovoljnijoj ponudi preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

KLASA: 372-01/22-01/3
URBROJ: 2117/13-01-22-1
Blato, 17. svibnja 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Doma športova

 


Ispis