Adventska Kucica

Na temelju članka 41. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21) Načelnik Općine Blato, dana 17. svibnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za zakup kućice u Gradskom parku

Općina Blato poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućice u Gradskom parku za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vremenu od 10. lipnja do 1. listopada 2022. godine.

Općina Blato daje u zakup:

  • jednu (1) kućica dimenzija 3,2 m x 2,5 m, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • natkriveni dio s četiri (4) postavljena stola s klupama.

Početna cijena zakupa kućice dimenzija 3,2 m x 2,5 m i 4 stola s klupama iznosi 1.000,00 kn mjesečno.

U cijenu zakupa uključen je priključak električne energije.

Neposredno ispred kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti ugostiteljske stolove i stolice.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću.

Ponuda treba sadržavati:

  1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke,
  2. ponuđeni iznos zakupa u kunama,
  3. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

  1. za pravne osobe: rješenja o upisu u sudski registar,
  2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati),
  3. potvrdu Općine Blato da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Blato do dana objave poziva,
  4. dokaz o uplati jamčevine

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kune na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002 (Model: HR 68 i Poziv na broj 5738-OIB).

Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u zakupninu. Preostali iznos zakupnine ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 01. lipnja 2022. godine.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Općina Blato će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu.

Izabrani ponuditelj je dužan svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika Općina Blato ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Ponude se podnose na adresu: Općina Blato, Trg dr Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ZA ZAKUP KUĆICE U GRADSKOM PARKU - NE OTVARAJˮ.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena ili ponuditelj koji
odustane od iste do kraja isteka roka za predaju ponude, uplaćena jamčevina se vraća na njegov žiro račun naveden u ponudi.

U slučaju da kućica, nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna Općina Blato zadržava pravo neposredne dodjele iste po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.

Zakupnik je dužan vratiti kućicu najkasnije do 1. listopada 2022. godine, Općini Blato u stanju u kakvom ju je zaprimio.

Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Općine Blato.

Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora.

Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama bez odobrenja Općine Blato.

KLASA: 372-01/22-01/4
URBROJ: 2117-13/02-01-22-1
Blato, 17. svibnja 2022. godine

NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.

Preuzimanje: Javni poziv za zakup kućice u Gradskom parku


Ispis