Zahtjev Koncesija Pomorsko Dobro 2022

Na temelju članka 92. Statuta Općine Blato (Službeni  glasnik Općine Blato, 2/21),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine, 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 ), a u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Blato za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Blato, 4/22) Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području Općine Blato za 2022. godinu

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Blato za 2022. godinu.

II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Blato, putem Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti, na adresu: Općina Blato, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Blato za 2022. godinu.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Blato ili na službenim internetskim stranicama Općine Blato – www.blato.hr.

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B-tablica 2.).

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

  • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
  • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),
  • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev,
  • potvrdu Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove Općine Blato o nepostojanju dugovanja.

V.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Blato za 2022. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2022. godinu (na rok od jedne godine). Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

U slučaju da  se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima za obavljanje iste djelatnosti, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva isključivo prema redoslijedu podnošenja zahtjeva.

Isto vijeće zadržava pravo ne odobriti zahtjev ukoliko su evidentirane pritužbe na dosadašnji rad podnositelja zahtjeva od strane nadležnih institucija i komunalnog redarstva Općine Blato.

Vijeće će odbiti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji ima nepodmirenih obveza prema Općini Blato.

VI.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Blato za 2022. godinu podnose se u roku od 20 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Blato. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

KLASA: 340-01/22-01/3
URBROJ: 2117-13-01-22-1
Blato, 26. travnja 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing

Preuzimanje:

pdfJavni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih

docZahtjev za davanje koncesijskog odobrenja

 


Ispis