13 Sjednica Opcinskog Vijeca 11 2022
 1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato
 2. Prijedlog Odluke o općinskim porezima;
 3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B);
 4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2023. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2023. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Blato;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2021. godinu;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2023. godinu;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog odbora;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Vijeća časti;
 11. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2022. godinu;
 12. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2022. godinu;
 14. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2023. godinu;

Dana 03. studenoga 2022. godine u vijećnici Općine Blato održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato, da su ispunjeni zakonski uvjeti za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnog razloga vijećnice Sanje Protić i početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Tonćija Padovana, s danom 27. listopada 2022. godine.

Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općinsko vijeće vratilo je na doradu. Također, Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B), vraćen je na doradu.

Jednoglasno je donesena Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2023. godinu. Ovom Odlukom određuje se vremenski period u kojem se ne smiju izvoditi građevinski radovi, vrste građevinskih radova koji se ne smiju obavljati tijekom navedenih perioda, zone, okolnosti zbog kojih se odobrava gradnja i u navedenim periodima zabrane, te kaznene odredbe

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2023. godinu, za što je u Proračunu Općine Blato za 2023. godinu osigurano 27.000,00 kn. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Blato imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Blato, na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (Narodne novine 22/19), ovom odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu Općine Blato.

Zaključkom o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2021. godinu Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvještaj o radu za 2021. godinu i Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2023. godinu, kojim su prikazani podatci o korisnicima i korištenju knjižničnih programa i usluga, nabavi knjižne i neknjižne građe, kulturno-obrazovnim programima, suradnji s različitim udrugama i institucijama. U Izvješću je zaključeno kako je Knjižnica u skladu s financijskim mogućnostima ostvarila veliku većinu planiranih programa i aktivnosti te je u Izvješću i Programu istaknuta prostorna problematika kao gorući problem Knjižnice koji treba što prije riješiti.

Na temelju članka 12. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/22) osniva se Etički odbor, Općinsko vijeće imenovalo je za Predsjednicu Odbora Ivanu Biško, a za članicu Francisku Jurišić Bačić.

Također na Na temelju članka 12. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/22) osniva se Vijeće časti, Općinsko vijeće imenuje 5 članova, za Predsjednika Vijeća Ante Bačić, te za članove; Ines Žanetić, Nikolina Maleš, Ivan Grego i Sanja Donjerković.

U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno donijelo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato za 2022. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2023. godinu čijim se donošenjem omogućuje ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa.

Vijeće je također jednoglasno prihvatilo i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Općinu Blato za 2022. godinu i Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2023. godinu koji se donosi radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Općine Blato.


Ispis