Zgrada Opcine

Dana 06. rujna 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato;
  2. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Blato;
  3. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru Predsjednika Mandatnog povjerenstva;
  4. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za Statut i Poslovnik;
  5. Prijedlog Odluke  o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za izbor i imenovanje;
  6. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti;
  7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun, financije i gospodarstvo;
  8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
  9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U BLATU.

Općinsko vijeće Zaključkom je primilo na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato kojim se utvrđuje slijedeće:

1. Vijećnici Općinskog vijeća Općine Blato Jelica Šeparović i Majski Mašković, podnijeli su dana 28. kolovoza 2018. godine predsjednici Općinskog vijeća Općine Blato pisani zahtjev za stavljanjem mandata u mirovanje iz osobnih razloga na dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato, sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16).

Sukladno odredbi stavka 7. navedenog  članka Zakona, mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

2. Podneskom od 28. kolovoza 2018. godine Socijaldemokratska partija Hrvatske – Općinska organizacija SDP-a Blato, sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima, obavijestila je predsjednicu Općinskog vijeća Općine Blato da će Jelicu Šeparović za vrijeme mirovanja mandata vijećnice, zamjenjivati Marko Protić koji je bio 6. na kandidacijskoj listi političkih stranaka, Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati, na izborima za Općinsko vijeće Općine Blato koji su održani 21. svibnja 2017. godine, te da će Majskog Maškovića za vrijeme mirovanja mandata vijećnika zamjenjivati Dina Oreb, koja je bila 5. na kandidacijskoj listi političkih stranaka, Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati, na izborima za Općinsko vijeće Općine Blato koji su održani 21. svibnja 2017. godine.

3. Temeljem iznesenog, Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga vijećnika Jelice Šeparović i Majskog Maškoviću i početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Marka Protića i Dine Oreb.

Nakon primanja na znanje  Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato vijećnici Marko Protić  i Dina Oreb položili su svečanu prisegu.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Blato kojom se Jelica Šeparović razrješuje dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Blato,  a bira Marko Protić.

Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je Odluku o razrješenju i izboru Predsjednika Mandatnog povjerenstva kojom se Jelica Šeparović razrješuje dužnosti predsjednika Mandatnog povjerenstva, a bira Dina Oreb.

Vijeće je  većinom glasova donijelo i Odluku o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za Statut i Poslovnik kojom se Majski Mašković razrješuje dužnosti člana Povjerenstva za Statut i Poslovnik, a imenuje Dina Oreb.

U nastavku sjednice Vijeće je  većinom glasova donijelo Odluke  o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za izbor i imenovanje kojom se Majski Mašković razrješuje dužnosti člana Povjerenstva za izbor i imenovanje, a bira Dina Oreb.

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti kojom se Jelica Šeparović razrješuje dužnosti predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, a imenuje Marko Protić.

Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun, financije i gospodarstvo Vijeće je jednoglasno odlučilo da se Marko Protić razrješuje dužnosti člana Odbora za proračun, financije i gospodarstvo, a imenuje Želimir Franulović.

Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vijeće je jednoglasno odlučilo da se Antonio Žuvela razrješuje  dužnosti člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a imenuje Ivan Baničević.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U BLATU uvršten je na dnevni red na temelju članka 62. stavka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Blato – po žurnom postupku zbog roka za podnošenje Zahtjeva za potporu koji ističe 14.rujna 2018. godine. Ovom Odlukom Općinsko vijeće je jednoglasno dalo suglasnost Općini Blato za provedbu ulaganja Izgradnje dječjeg vrtića u Blatu. Općina Blato se kao investitor sa navedenim ulaganjem  planira prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.


Ispis