Zgrada Opcine Obavijest

Dana 12. travnja 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2017. godinu;

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2017. godini;

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2017. godini;

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva za 2017. godinu;

6. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Blato:

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato;

8. Prijedlog Odluke o ublažavanju posljedica elementarne nepogode-mraza poljoprivrednicima na području Općine Blato;

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;

10. Prijedlog Odluke o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato;

11. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato Caritasu Dubrovačke biskupije kao znak zahvalnosti svim djelatnicima i volonterima Caritasa za prikupljanje i dostavu humanitarne pomoći blatskim obiteljima ali i sva humanitarna djela koja provode, vraćajući nadu i povjerenje ljudima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji;

12. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje prof. Petru Milatu kao znak zahvalnosti za njegov doprinos kulturnoj djelatnosti Blata, a njegovo djelo,Rječnik govora Blata na Korčuli,današnjim i budućim generacijama pomoći će da sačuvaju idiome svojega narječja i dio povijesti hrvatskog jezika;

13. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Ligi protiv raka Korčula, Lastovo, Pelješac- Mljet, Mjesni ogranak Blato kao nagrada za volonterski doprinos kvaliteti zdravlja u zajednici i podršku oboljelima od raka;

14. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje post. Celestinu Sardeliću kao znak zahvalnosti za izuzetan doprinos razvitku, dobrobiti i ugledu rodnog mu Blata i Republike Hrvatske;

15. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Meri Cetinić u znak priznanja za zasluge i doprinos glazbenoj kulturi, promicanju Blata i Republike Hrvatske.

Na sjednici je većinom glasova izglasan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2017. godinu. Ukupno ostvareni proračunski prihodi sa primicima u 2017. godini iznose 14.546.709,00 kuna, što u odnosu na zadnje Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu predstavlja ostvarenje od 94,82 %, dok ukupno izvršeni rashodi sa izdacima iznose 14.038.028,00 kuna, što predstavlja 86,68% proračunom planiranih rashoda. Slijedom navedenog, ostvaren je pozitivan financijski rezultat u visini od 508.682,00,00 kuna. Ovakav financijski rezultat ujedno uključuje i rezultat proračunskih korisnika u kojeg su uključeni i prihodi i rashodi koji se realiziraju iz njihovih vlastitih izvora.

Analizirajući prihode poslovanja, vidljivo je kako je u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu došlo do rasta prihoda poslovanja za 33,46% , što je rezultat porasta prihoda od poreza s jedne strane i prihoda od pomoći temeljem realiziranih natječaja s druge strane. Unatoč boljoj realizaciji tzv. „stalnih“ poreza, zbog manje realizacije tzv. „povremenog“ poreza tj. poreza na promet nekretnina (za čak 17%, ili u nominalnom iznosu 201.159 kuna), koji ovisi o stanju na tržištu nekretnina, u ukupnom iznosu prihoda od poreza bilježimo manju realizaciju.

Zabilježen je porast realizacije u dijelu potpora, koji je rezultat povećanih ulaganja u 2017. godini, kao i odobrenih natječaja, što se prije svega odnosi na projekt izgradnje galerije, koji je realiziran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva kulture te sanacije deponija Sitnica, koji se većim dijelom financira iz darovnice Svjetske banke te manjim dijelom sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

Redovne aktivnosti koje podrazumijevaju rad općinske uprave, financiranje proračunskih korisnika, komunalnih usluga, udruga u športu i kulturi, te socijalnu skrb izvršavane su u skladu sa planiranim vrijednostima.

Većinom glasova prihvaćeno je i Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2017. godinu koje se temelji na realizaciji Programa rada Općine Blato za 2017. godinu. Za Program gospodarskog razvitka Općine Blato za 2017. godinu ukupno je izdvojeno 420.537,78,20 kuna, od čega je za mjeru Program poticanja zapošljavanja izdvojeno 138.459,64 kune, a za Potpore u obogaćivanju turističke ponude 180.000,74 kune. Za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2017. godini, koji obuhvaća 17 kapitalnih projekata koje je Općina Blato realizirala u protekloj godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini, ukupno je izdvojeno 2.564.504,04 kuna od čega je najznačajniji projekt Sanacija deponija Sitnica za kojeg je u 2017. godini izdvojeno 2.133.148,92 kuna. Za Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2017. godinu ukupno je izdvojeno 2.771.334,18 kuna. Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini izdvojeno je 2.497.064,14 kn, od čega je najznačajniji projekt Uređenje galerijskog prostora za kojega je izdvojeno 1.476.347,56 kuna, za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.304.132,49 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u sportu 478.525,86 kn i za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2017. godini izdvojeno je 823.324,15 kn.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2017. godini. Tako je naplata poreza na tvrtku realizirana u visini od 59,82 %, poreza na kuću za odmor 86,39 %, a poreza na korištenje javnih površina 49,10%. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2017. godini iznosi 107.018,91 kn. Vijećnici su također prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2017. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je 74,66 %, a komunalnog doprinosa 62,36%. Iz priloženih Izvješća vidljivo je kako je svake godine potrebno provoditi postupak pisilne naplate kako bi se poboljšala učinkovitost naplate potraživanja.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva za 2017. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima, te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu (Sl.gl. Općine Blato 09/09), te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Donošenjem Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Blato, Općinsko vijeće ažuriralo je ulice u naselju Blato i naselju Potirna sa stvarnim stanjem na terenu.

Također je prihvaćen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato kojim se u Dodatku I. dodaje nekoliko nerazvrstanih cesta koje su bile propuštene u prošlom dodatku te je izvršeno cijepanje određenih nerazvrstanih cesta s obzirom na stvarno stanje.

Prijedlog Odluke o ublažavanju posljedica elementarne nepogode-mraza poljoprivrednicima na području Općine Blato nije prihvaćen većinom glasova, kao ni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Općinsko Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato kojim se za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato imenuju: Ante Surjan, Ana Šeparović, Kuzma Žanetić, Ivan Milat, Ivana Šeparović, Petra Žanetić i Marijana Martinović.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti,

jednoglasno je donijelo je slijedeće zaključke o dodjeli javnih priznanja Općine Blato:

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Caritasu Dubrovačke biskupije kao znak zahvalnosti svim djelatnicima i volonterima Caritasa za prikupljanje i dostavu humanitarne pomoći blatskim obiteljima ali i sva humanitarna djela koja provode, vraćajući nadu i povjerenje ljudima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se prof. Petru Milatu kao znak zahvalnosti za njegov doprinos kulturnoj djelatnosti Blata, a njegovo djelo, Rječnik govora Blata na Korčuli, današnjim i budućim generacijama pomoći će da sačuvaju idiome svojega narječja i dio povijesti hrvatskog jezika.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Ligi protiv raka Korčula, Lastovo, Pelješac- Mljet, Mjesni ogranak Blato kao nagrada za volonterski doprinos kvaliteti zdravlja u zajednici i podršku oboljelima od raka.

Većinom glasova donesen je Zaključak o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje post. Celestinu Sardeliću kao znak zahvalnosti za izuzetan doprinos razvitku, dobrobiti i ugledu rodnog mu Blata i Republike Hrvatske.

Zaključak o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Meri Cetinić u znak priznanja za zasluge i doprinos glazbenoj kulturi, promicanju Blata i Republike Hrvatske nije prihvaćen većinom glasova suzdržanim.


Ispis   E-mail