Zgrada Opcine

Dana 14. prosinca 2017. godine u vijećnici Općine Blato održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2017. godinu;
 3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 4. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2018. godinu;
 5. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2017. godinu;
 6. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2018. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o.;
 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Smokvica – Brna prikupljanje i odvodnja otpadnih voda i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Smokvica – Brna – rekonstrukcija vodoopskrbne mreže;
 13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Blato –Prigradica prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, 2. skupine i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Blato – Prigradica – rekonstrukcija vodoopskrbe mreže, 2. skupine;
 14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31338/17 k.o. Blato;
 15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31209/7, 31209/9, 31209/10 i 31576/1  k.o. Blato;
 16. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Blato;
 17. Prijedlog Statuta Općinskog dječjeg vijeća Općine Blato.

Općinsko vijeće prihvatilo je  druge  ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2017. godinu u iznosu od 16.196.890,00 kuna kao i  Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2017. godinu koje se odnose na Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato. U odnosu na važeći Proračun smanjenje iznosi 1.749.740,00 kn ili 9,75%. Najznačajnija promjene su slijedeće:

Prihodi od pomoći povećavaju se za 250.020,00 kuna temeljem odobrenja dodatnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju galerijskog prostora i muzeja.

Očekivane pomoći od međunarodnih organizacija i pomoći od izvanproračunskih korisnika u visini od 649.760,00 smanjuju se uglavnom za projekt sanacije deponija Sitnica sukladno zadnje utvrđenoj vrijednosti od strane stručnih službi Fonda za zaštitu okoliša, koji će se financirati većim dijelom iz sredstava darovnice Svjetske banke.

Smanjuju se prihodi od prodaje materijalne imovine za 1.330.000,00 kuna jer do kraja godine nije realno očekivati priliv sredstava od prodaje planirane čestice na Vinašcu, te se prilagođavaju očekivanoj realizaciji po ostalim prodajama nekretnina.

Vijeće je donijelo  i Analizu  stanja  sustava  zaštite i spašavanja na području

Općine Blato, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2018. godinu  čijim se donošenjem  omogućuje  kvalitetna  priprema   protupožarne  sezone, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa. Vijeće je također prihvatilo i Izvješće o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Općinu Blato za 2017. godinu i Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2018. godinu koji se donosi radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Općine Blato.

Vijeće je prihvatilo  Proračun Općine Blato za 2018. godinu, te procjene za 2019. i 2020. godinu, koji je utemeljen na procjenama o kretanju svih kategorija proračunskih prihoda i Programu rada Općine Blato za 2018. godinu, te planu razvojnih programa za naredno trogodišnje razdoblje. Proračun za 2018. godinu iznosi 38.503.000,00 kuna, što u odnosu na Proračun za 2017. godinu predstavlja povećanje od 21.806.110,00 kn, a povećanje prvenstveno proizlazi od prihoda s osnova povećanih potpora. Temeljeno na pretpostavkama o mogućnostima ishođenja sredstava iz EU fondova projicirani su i značajniji prihodi i za 2018. i 2019. godinu. Ovo povećanje prije svega se odnosi na sanaciju deponija Sitnica, koja u visini od 19.622.000,00 čini skoro polovinu Proračuna za 2018. godinu, a temeljeno je na potpisanom ugovoru sa Svjetskom bankom i Fondom za zaštitu okoliša.

Proračun Općine Blato za 2018. godinu temeljen je na realnim proračunskim mogućnostima i usredotočen je na maksimalnu racionalizaciju rashoda i opreznost u raspoređivanju raspoloživih sredstava u uvjetima slabijeg prikupljanja tekućih proračunskih prihoda. Općina Blato, s obzirom na smanjenje izvornih prihoda proračuna, nije koristila mogućnost povećanja nekih drugih poreza i naknada te prihoda proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Blato, kako bi ublažila taj nedostatak sredstava.

Ipak, u cijelosti su uvažavani programi rada Općine Blato i to program gospodarskog razvitka, program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja, program održavanja komunalne infrastrukture, program javnih potreba u kulturi, program javnih potreba u odgoju i obrazovanju, program javnih potreba u športu, te program zdravstva i socijalne skrbi.  Za Program gospodarskog razvitka  planirano je 612.600,00 kn, za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja  28.328.000,00 kn, za Program održavanja komunalne infrastrukture  2.895.000,00 kn, za Program javnih potreba u kulturi 1.408.000,00 kn, za Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.126.000,00 kn, za Program javnih potreba u športu 527.000,00 kn, te za Program zdravstva i socijalne skrbi 832.500,00 kn. Tako su prioriteti ovog Proračuna nastavak izgradnje objekata infrastrukture (kanalizacijski sustav, oborinska odvodnja iz centra Blata, sanacija deponija „Sitnica“, izgradnja reciklažnog dvorišta, sanacija lukobrana u Prigradici…), poticanje zapošljavanja, briga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, stipendije za studente, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje brige o djeci predškolske dobi, izgradnja Dječjeg vrtića Blato,  potpore korisnicima proračuna (Dječji vrtići, Narodna knjižnica, Blatski fižuli, Zajednica športa, društva u kulturi, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje), uređenje muzejsko – galerijskog prostora, te sustavno prostorno planiranje i zaštita okoliša.

 

Prihvaćena je i Odluka o osnivanju Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o. kojom Općine Blato, kao osnivač i jedini član, osniva lokalnu razvojnu agenciju, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo), u 100% vlasništvu Općine Blato, za promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti na području Općine Blato, te poslovne usluge. Općina Blato će osnivanjem blatske razvojne agencije BLARA d.o.o. osigurati poticanje razvoja gospodarstva, turizma i poljoprivrede, sudjelovanje u raznim projektima i programima koji su financirani iz nacionalnih i EU sredstava, pripremu i provedbu razvojnih projekata Općine Blato financiranih iz sredstava EU fondova, pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata na području Općine Blato, razvoj malog i srednjeg poduzetništva te promocija gospodarskog i turističkog potencijala Općine Blato.

U nastavku sjednice Vijeće je donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2018. godinu. Proračunom Općine Blato za 2018. godinu osigurano je 20.250,00 kuna za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i vijećnika izabranih s liste grupe birača.

Odlukom o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Smokvica – Brna prikupljanje i odvodnja otpadnih voda i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Smokvica – Brna – rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i Odlukom o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Blato – Prigradica prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, 2. skupine i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Blato – Prigradica – rekonstrukcija vodoopskrbe mreže, 2. skupine Općinsko vijeće je dalo je Vodovodu d.o.o. Blato koncesije na posebnu upotrebu pomorsko dobro na vremensko razdoblje od 20 godina.

Vijeće je donijelo i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31338/17 k.o. Blato kojom se utvrđuje da je na novonastaloj čest.zem. 31338/17 k.o. Blato (nastala od čest.zem. 31338/16 k.o. Blato, u naravi pašnjak u predjelu Vela Krtinja) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Općine Blato kao i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31209/7, 31209/9, 31209/10 i 31576/1  k.o. Blato kojom se  utvrđuje se da je na novonastalim čest.zem. 31209/7, 31209/9, 31209/10 (nastale od čest.zem. 31209/7 k.o. Blato, u naravi istočni i zapadni prilaz i zgrada Stanice za tehnički pregled Blato) i 31576/1 (nastala od čest.zem. 31576 k.o. Blato, u naravi dio poligona kraj Stanice za tehnički pregled) k.o. Blato trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te im se ukida status javnog dobra u općoj uporabi i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Blato utvrđuju se načini prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada. Javnu uslugu pruža EKO d.o.o., a korisnici su kućanstva i poslovni korisnici.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće donijelo je Statut Općinskog dječjeg vijeća Općine Blato kojim se utvrđuje sastav Općinskog dječjeg vijeća, izbor vijećnika, konstituiranje Vijeća, voditelj Vijeća, mandat vijećnika, djelokrug rada, način rada i sredstva za rad.

Općinsko dječje vijeće Općine Blato  je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Općine Blato, koji se provodi uz sudjelovanje predstavnika V-VII razreda Osnovne škole Blato.


Ispis   E-mail