Zgrada Opcine

 

 Dana 10. listopada 2017. godine u vijećnici Općine Blato održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

 1. Prijedlog Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2017. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Blato  za razdoblje od 2017.- 2022. godine;
 6. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica;
 7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta;
 8. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije lukobrana u luci Prigradica;
 9. Prijedlog Odluke o zajedničkoj implementaciji projekta izgradnje sustava odvodnje, rekonstrukcije i zamjene sustava vodoopskrbe na području aglomeracija Blato i Smokvica-Brna na EU fondove;
 10. Provedba Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primici u tekućoj godini iznose 4.686.003,41 kuna (19% godišnjeg plana). Ukupni rashodi i izdaci u tekućoj godini iznose 4.491.690,62 kuna (18% godišnjeg plana) što je dovelo do pozitivnog financijskog rezultata u visini od 194.312,79 kuna, koji zajedno sa viškom prihoda nad rashodima iz prošle godine u visini od 856.382,94 kuna, daje ukupan pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.050.695,73 kune. Analizirajući kategoriju prihoda od poreza na dohodak, kao najznačajnijeg izvornog općinskog prihoda, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, došlo je do značajnog porasta od 10% ili u apsolutnom iznosu od 188.708.01 kuna što ukazuje na porast prosječne neto plaće s jedne strane ili smanjenja stope nezaposlenosti s druge strane. Ipak u prvom dijelu godine izostali su kapitalni prihodi proračuna, prihodi od prodaje imovine, s obzirom da se u prvom dijelu godine nije realizirala prodaja planirane čestice zemlje, koja se očekuje u drugom dijelu godine. Vijeće je također prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine, kojim su obuhvaćena detaljna izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka,  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja, Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u sportu i Programa zdravstva i socijalne skrbi za prvih šest mjeseci 2017. godine.

Općinsko vijeće prihvatilo je  i prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2017. godinu u iznosu od 17.946.630,00 kuna, kao i  Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2017. godinu koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog  zemljišta na području općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato i Izmjene i dopune Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato. U odnosu na važeći Proračun smanjenje iznosi 7.022.250,00 kn ili 28,12%. Najznačajnija odstupanja u odnosu na predviđanja koja su bila predviđena proračunom dogodila su se na potporama iz proračuna i to iz slijedećih razloga:

Potpora iz Programa ruralnog razvoja, Mjere 7.4., iz koje je bilo planirano financiranje izgradnje dječjeg vrtića u izvornom proračunu za 2017. godinu u visini od 3.850.000 kuna, ne očekuje se u kategoriji prihoda jer nije izvršena prijava na spomenuti natječaj. Unatoč činjenici da se nisu ishodila očekivana sredstva za izgradnju, Općina Blato izvršila je prijavu na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projektne dokumentacije, temeljem kojeg je ostvarena potpora u visini od 123.000 kuna.

Smanjenje prihoda iz državnog proračuna proizlazi također iz činjenice da unatoč zadovoljenim kriterijima za ishođenje potpora od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (projekt je već financiran sredstvima Ministarstva, radovi su započeti i u visokoj fazi realizacije), Općina Blato nije ishodila sredstva za nastavak izgradnje oborinske kanalizacije, za što je bilo planirano ishođenje sredstava u visini od 2 mil.kuna. Isto tako nije bilo adekvatnog natječaja da se investicija ipak realizira u 2017. godini.

Unatoč činjenici da se nisu ishodila očekivana sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja, na isti ovaj natječaj Općina Blato je prijavila izgradnju galerijsko-muzejskog prostora u Blatu, za što je odobrena financijska potpora od maksimalnih 80% u visini od 850.000 kuna, uz obvezu Općine da osigura preostalih 20% vrijednosti projekta.

Istovremeno je izvršena prijava za izgradnju galerije i muzejskog prostora na natječaj Ministarstva kulture, te je odobrena potpora u visini od 300.000 kuna.

Za financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta, Općina Blato je 5. srpnja 2017. godine aplicirala na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike, temeljem kojeg je projektni prijedlog  pod nazivom „Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Blato“, ocijenjen kao prihvatljiv, te je Odlukom o financiranju Općini Blato odobren iznos od 1.910.000,00 kuna, odnosno 85% kao maksimalan iznos prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta je 2.360.000 kuna i realizirati će se u tri proračunske godine (2017., 2018. i 2019.).

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Blato  za razdoblje od 2017.- 2022. godine, kojom se donosi  Plan gospodarenja otpadom Općine Blato za razdoblje od 2017. do 2022. godine, izrađen od tvrtke Hidroplan d.o.o., Zagreb. Ovaj Plan sastoji se od zakonodavnog okvira,  analize ocjene stanja i potreba u gospodarenju otpadom, podataka o vrstama i količinama proizvedenog otpada, podataka o lokacijama odbačenog otpada i njihovom otklanjanju, mjera za ostvarivanje ciljeva plana gospodarenja otpadom, sanacije divljih odlagališta, odgovornosti u provedbi planiranih aktivnosti, procjene financijskih sredstava za realizaciju plana i vremenskih rokova.

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na području općine, odnosno grada na otoku, koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka, udio u porezu na dohodak raspodjeljuje se na udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka od 16%. Kako bi Općina Blato mogla koristiti prihode iz ovog izvora, uz osnovni „Sporazum“ iz članka 1. ove Odluke, potrebno je temeljem članka 4. „Sporazuma“ potpisati zaseban ugovor za svaki projekt naveden u „Sporazumu“, kojim će se urediti financijska i vremenska dinamika realizacije projekta kao i međusobna prava i obveze vezano uz sufinanciranje i realizaciju projekta, stoga je Općinsko Vijeće donijelo Odluku o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica, Odluku o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta i Odluku o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije lukobrana u luci Prigradica. Temeljem navedenih Odluka, za realizaciju kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica, Općina Blato koristit će se sredstva u visini od 750.000,00 kn, za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta koristit će sredstva u visini od 450.000,00 kn, a za realizaciju kapitalnog projekta sanacije lukobrana u luci Prigradica koristit će se sredstva u visini od 1.000.000,00 kn.

Vijeće je u nastavku sjednice donijelo i Odluku o zajedničkoj implementaciji projekta izgradnje sustava odvodnje, rekonstrukcije i zamjene sustava vodoopskrbe na području aglomeracija Blato i Smokvica-Brna na EU fondove.

Vijeće je prihvatilo i Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2016. godinu prema kojem je iskazana dobit u visini od 54.439,93 kn. Ukupni prihodi iznose 7.665.799,48 kn, a ukupni rashodi 7.611.359,55 kn. Poslovanje Društva u 2016. godini obilježilo je povećanje prihoda od prodaje vode za 2,5%, što je u konačnici rezultiralo pozitivnim poslovanjem. Prema dostavljenim Izvješćima Zavoda za javno zdravstvo o provedenim ispitivanjima o kvaliteti vode voda udovoljava uvjetima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština Društva, prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2016. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, uz poseban osvrt na aktivnosti u realizaciji projekta selektivnog prikupljanja otpada, održavanje deponija Sitnica i uređenje plaža na području općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2016. godine, prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 4.889,32 kn, pri ukupnim prihodima od 5.595.397,52 kn i ukupnim rashodima od 5.590.508,20 kn.

 


Ispis   E-mail