Zgrada Opcine

3. sjednica Općinskog vijeća – 14. srpnja 2009. godine

1. Prijedlog Statuta Općine Blato;
2. Prijedlog Poslovnika Općine Blato;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Krtinja.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gosp. Želimira Bosnića, održalo je 14. srpnja 2009. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 3. sjednicu.

Zbog potrebe usklađenja postojećeg  Statuta Općine Blato i Poslovnika Općinskog Vijeća sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2007. i 2008. godine, zatim sa Zakonom o izmjenama  i dopunama Zakona  o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave, te novim Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, Općinsko je vijeće u zakonskom roku jednoglasno donijelo novi Statut Općine Blato i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Blato.
Temeljem dobivene Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 1. srpnja 2009. godine, na dnevni red po hitnom postupku uvrštena je točka: Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Krtinja, kojeg je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba. Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Blato, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastruktura, uvjeti za izgradnju građevina, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana. Radna zona obuhvaćena ovim Planom obuhvaća površinu od 5,77 ha. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenje radne zone Krtinja Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno.


Ispis