Zgrada Opcine
 1. Prijedlog Statuta Općine Blato;
 2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato;
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Blato;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Blato;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2020. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2020. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva za 2020. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Društvu „Naša djeca“ Blato;
 12. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Postrojbi civilne zaštite Općine Blato;
 13. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Nikoli Bačiću;
 14. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje klapi Kumpanji iz Blata;
 15. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Jurju Bosniću Foto.

Dana 10. ožujka 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je Statut Općine Blato koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o lokalnim izborima.

Usklađivanjem odredbi Statuta Općine Blato s odredbama gore navedenih zakona Statut se mijenja u smislu da se mijenjaju odredbe vezane uz referendum i zbor građana, detaljnije se uređuju zborovi građana, kao jedan od oblika participativne demokracije, detaljnije se uređuju prava građana na predlaganje donošenja određenog akta ili rješavanje određenog pitanja koje se također odnose na participativnu demokraciju te se uvodi mogućnost podnošenja peticije od strane građana Općinskom vijeću. Ovim izmjenama ukida se i funkcija zamjenika Općinskog načelnika, propisuje se najviša moguća naknada za članove Općinskog vijeća te Predsjednika i Potpredsjednika Općinskog vijeća, reguliraju se prava članova Općinskog vijeća na opravdani izostanak s posla, sukladno sporazumu s poslodavcem, uvodi se mogućnost iznimnog održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave elektroničkim putem u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, za vrijeme trajanja tih posebnih okolnosti-kao odgovor na izvanredne uvjete epidemije bolesti Covid-19, uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, propisuje se obveza jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave na javno objavljivanje informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive, proširuje se krug ovlaštenih predlagatelja za donošenje odluke o privremenom financiranju te uređuje financiranje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju kada proračun nije donesen, a koje se odnose na financiranje nužnih rashoda i izdataka do donošenja proračuna.

Većinom glasova donesen je i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Blato koji je također usklađen s gore navedenim Zakonima. Usklađivanjem odredbi Poslovnika Općine Blato s odredbama gore navedenih zakona Poslovnik se mijenja u smislu da se uređuje sazivanje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, kao i određivanje osobe ovlaštene za njeno sazivanje koje je bitno izmijenjeno i to na način da je saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti, ukida se funkcija zamjenika Općinskog načelnika, uvodi se mogućnost iznimnog održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave elektroničkim putem u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, za vrijeme trajanja tih posebnih okolnosti-kao odgovor na izvanredne uvjete epidemije bolesti Covid-19 i proširuje krug ovlaštenih predlagatelja za donošenje odluke o privremenom financiranju.

Na sjednici je većinom glasova izglasan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu. Ukupno ostvareni proračunski prihodi u 2020. godini iznose 18.941.668,64 kuna, što u odnosu na izvorni plan za 2020. godinu (zadnji rebalans proračuna prihvaćen od predstavničkog tijela) predstavlja ostvarenje od 86,20 %, dok ukupno izvršeni proračunski rashodi i izdaci iznose 18.931.439,07 kuna, što predstavlja 86,16 % proračunom planiranih rashoda.

U 2020. godini zabilježen je višak prihoda nad rashodima u visini od 10.229,57 kuna, dok preneseni višak iz ranijih godina iznosi 66.081,82 kuna. Stoga, višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 76.311,39 kuna.
Unutar kategorije prihoda od poreza, porez i prirez na dohodak bilježi manje ostvarenje od 9,5% u odnosu na proteklu godinu, što je i očekivano s obzirom na smanjenu gospodarsku aktivnost uzrokovanu pandemijom COVID-19. Porezi na imovinu bilježe veću realizaciju, porez na promet nekretnina za 28% , dok je realizacija poreza na kuće za odmor veća za 7% u odnosu na prošlu godinu.
Također, sukladno Odlukama Općinsko vijeća Blato o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Općine Blato od 21. ožujka i 23. prosinca 2020. godine oslobođeni su zakupnici u ukupnom iznosu od 128.439,62 kuna.
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna najvećim dijelom odnose na financiranje završetka izgradnje galerije i muzejskog prostora u visini od 350.000 kuna, financiranje izgradnje Dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 3.940.750,19 kuna.
Pomoći iz fondova Europske unije u iznosu od 666.194,82 kuna, odnose se na financiranje projekta jačanja kapaciteta dječjih vrtića.
Rashodi poslovanja odnose se na uobičajene rashode koji se realiziraju svake godine i ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na proteklu godinu. Rashodi za zaposlene bilježe veću realizaciju temeljem provedbe projekta u Dječjem vrtiću Blato za poboljšanje rada usluga i kapaciteta dječjih vrtića, koji se financira iz EU fonda.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prate primljene pomoći za financiranje kapitalnih projekata za prethodno navedene investicije. Unutar rashoda za nabavu materijalne imovine, zemljišta evidentirani su rashodi za kupnju zemljišta za cestu Blato- Gršćica.
Najveći dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na izgradnju dječjeg vrtića i jaslica te završetak uređenja galerijskog prostora, te na završnu situaciju sanacije deponija sitnica.
Općina Blato je u 2020. godini dobila suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje u iznosu od 7.500.000 kuna za izgradnju ceste „Sitnica- Karbuni“, te će se sukladno otplatnom planu obaveze po ovom kreditu početi izvršavati 2025. godine.

Većinom glasova prihvaćeno je i Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2020. godinu koje se temelji na realizaciji Programa rada Općine Blato za 2020. godinu. Za Program gospodarskog razvitka Općine Blato za 2020. godinu ukupno je izdvojeno 649.156,46 kuna, od čega je za mjeru Program poticanja zapošljavanja izdvojeno 255.114,41 kune. Za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2020. godini, koji obuhvaća 20 kapitalnih projekata koje je Općina Blato realizirala u protekloj godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini, ukupno je izdvojeno 7.810.605,38 kuna od čega je najznačajniji projekt Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu. Za Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2020. godinu ukupno je izdvojeno 3.281.984,13 kuna. Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini izdvojeno je 998.779,46 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.852.234,55 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u sportu 554.047,76 kn i za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2020. godini izdvojeno je 1.037.823,78 kn.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Blato. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određen je najviši iznos godišnje neto naknade za člana predstavničkog tijela prema broju stanovnika jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave tako da je u općini koja ima od 1000 do 5000 stanovnika, kao što ima Općina Blato, iznosi 6.000,00 kuna, s tim da se predsjedniku predstavničkog tijela naknada može odrediti u iznosu uvećanom najviše za 50% a potpredsjedniku za 30% pripadajuće naknade za člana predstavničkog tijela.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato kojom su se prihvatile tri najpovoljnije ponude koje su pristigle na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta koje je Općinsko vijeće Općine Blato objavilo 2. srpnja 2020. godine.

Donošenjem Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Blato Općinsko vijeće odredilo je pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Blato i njihove zadaće u provedbi mjera civilne zaštite za trajanja velike nesreće i katastrofe, odnosno na otklanjanju njihovih posljedica.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2020. godini. Tako ukupni ostvareni prihod poreza na kuće za odmor za 2020. godinu iznosi 549.826,35 kuna. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2020. godini iznosi 79.459,67 kuna.

Vijećnici su također jednoglasno prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2020. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je u iznosu od 736.847,84 kn, odnosno 71,49%, a komunalnog doprinosa u iznosu 704.594,72 kn, odnosno 63%.

Prihvaćeno je jednoglasno i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva za 2020. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu i Zakonu o građevinskoj inspekciji, te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti,
jednoglasno je donijelo sljedeće zaključke o dodjeli javnih priznanja Općine Blato:

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Društvu „Naša djeca“ Blato kao znak zahvalnosti svim članovima Društva koji svojim volonterskim radom doprinose razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života najmlađih stanovnika Blata.

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Postrojbi civilne zaštite Općine Blato u znak zahvalnosti i priznanja svim članovima Postrojbe civilne zaštite i njima dragovoljno pridruženim članovima na aktivnostima i predanom radu u sprovođenju mjera za suzbijanje pandemije virusa SARS-CoV-2 na području Općine Blato u 2020. godini.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Nikoli Bačiću kao znak priznanja za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz matematike.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Klapi Kumpanji iz Blata kao znak priznanja za dugogodišnji doprinos na promicanju klapskog pjevanja te promociji Blata i njegove kulturne baštine.

Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Jurju Bosniću Foto kao znak priznanja i zahvalnosti za životno djelo posvećeno poljoprivredi, zemlji i težaku, inovacijama na zaštiti vinograda od mraza, očuvanju izvornih sorti vinove loze te za doprinos u promicanju i čuvanju baštine i nacionalnog identiteta.


Ispis