Zgrada Opcine

Dana 20. ožujka 2017. godine u vijećnici Općine Blato održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tonći Padovan.

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2016. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2016.  godinu;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. godine;
  4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Blato za projekt izgradnje Dječjeg vrtića Blato;
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novorođeno dijete;
  6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2016. godini;
  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2016. godini;
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva  za 2016. godinu;
  9. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato;

10.  Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Marinu Petkoviću „Griži“;

11.  Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Dječjem vrtiću Majke Marije Petković;

12.  Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog  grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Sari Žuvela;

13.  Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Društvu Blaćana i prijatelja Blata u Zagrebu.

Na  sjednici je jednoglasnom odlukom izglasano ostvarenje Proračuna za 2016. godinu. Ukupno ostvareni proračunski prihodi sa primicima u 2016. godini iznose 11.374.517,00 kuna, što u odnosu na tekući proračun za 2016. godinu predstavlja ostvarenje u više od 100%-tnom iznosu, dok ukupno izvršeni rashodi sa izdacima iznose 10.690.210,00 kuna, što predstavlja 92,70% proračunom planiranih rashoda. Slijedom navedenog, ostvaren je pozitivan financijski rezultat u visini od 684.306,00 kuna, koji zajedno sa viškom prihoda nad rashodima iz prošle godine u visini od 172.077,00 kuna daje ukupan pozitivan financijski rezultat u visini od 856.383,00 kune, koji se prenosi u proračunsku 2017. godinu. Ovakav financijski rezultat ujedno uključuje i rezultat proračunskih korisnika, koji prije u potpunosti nisu bili uključeni u godišnji obračun proračuna, već samo za iznos onih rashoda koji se financiraju iz općinskog proračuna, što je novost temeljem zadnjih Izmjena i dopuna Zakona o proračunu iz 2015. godine. To znači da  financijski rezultat uključuje i one prihode i rashode proračunskih korisnika koji se realiziraju iz njihovih vlastitih sredstava. Analizirajući prihode poslovanja, vidljivo je kako je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu došlo do blagog rasta prihoda poslovanja za 10% , što je rezultat porasta prihoda od poreza s jedne strane i  prihoda od pomoći temeljem realiziranih natječaja s druge strane. To se ponajprije odnosi na porast u dijelu poreza na promet nekretnina za kojeg u 2016. godini bilježimo porast od 29,22% ili u apsolutnom iznosu od 279.548 u odnosu na 2015. godinu. Isto tako nije zanemariv ni najvažniji općinski prihod od poreza na dohodak za kojeg  u odnosu na 2015. godinu bilježimo porast realizacije od 6 %, ili u apsolutnom iznosu od 221.669,15 kuna što može biti rezultat novih zaposlenja u protekloj godini ili je došlo do porasta prosječne neto plaće.

Jednoglasno je  prihvaćeno i Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2016. godinu koje se temelji na realizaciji Programa rada Općine Blato za 2016. godinu. Za Program gospodarskog razvitka Općine Blato za 2016. godinu ukupno je izdvojeno 334.366,20 kuna, od čega je za mjeru Program poticanja zapošljavanja izdvojeno 189.903,24 kuna. Za Program kapitalnih  infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2016. godini, koji obuhvaća 14 kapitalnih projekata koje je Općina Blato realizirala u protekloj godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini, ukupno je izdvojeno 1.406.034,24 kuna od čega su najznačajniji projekti Proširenje djela ŽC 6222 za koje je u 2016. godini izdvojeno 265.636,00 kuna i Projektna dokumentacija za odvodnju sjeverne obale Općine Blato za koju je 2016. izdvojeno 605.650,18 kuna. Za Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog  zemljišta na području općine Blato  za  2016. godinu ukupno je izdvojeno 2.397.150,96,00 kuna. Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini izdvojeno je 1.316.640,66 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.148.201,93 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u sportu 648.942,56 kn i za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2016. godini  izdvojeno je  976.264,36 kn.

Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. godine Općinsko vijeće usvojilo je Strategiju  razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. godine koja je važan strateški i razvojni dokument Općine Blato u kojem je sadržano trenutno stanje u svim razvojnim segmentima općine te vizija strategije koja omogućuje definiranje razvojnih potreba i projekata koji će društveno gospodarski razvoj podići na višu razinu.

Strategija je usmjerena na dugoročne ciljeve, mjere i aktivnosti u gospodarstvu, obrazovanju, zdravstvu, kulturi, turizmu, sportu, prometnoj, energetskoj i komunalnoj infrastrukturi, ekologiji i ostalim elementima razvoja. U izradi ovog dokumenta sudjelovali su članovi partnerskog odbora koji predstavljaju javni, privatni i civilni sektor Općine Blato, koji su svojim stavovima, prijedlozima i primjedbama dali svoj doprinos razvojnom usmjerenju općine. Strategija služi kao podloga za učinkovitije korištenje sredstava iz EU fondova, a sastoji se od analize postojećeg stanja, SWOT analize, vizije, strateških ciljeva, mjera i prioriteta i akcijskog plana razvojnih projekata Općine Blato.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Blato za projekt izgradnje Dječjeg vrtića Blato kojom se Općini Blato daje suglasnost da se, kao investitor, s navedenim ulaganjem prijavi na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.; Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, s amandmanom da se u točci 2. briše stavak 2. koji je glasio  „Ovom Odlukom također se daje suglasnost Općini Blato za prijavu ulaganja „Izgradnja dječjeg vrtića u Blatu“ prvenstveno na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ali i na druge raspoložive natječaje iz programa nacionalnih i EU fondova, za koje ovaj projekt zadovoljava kriterije.“

Kako je do sada u Odluci o naknadi za novorođeno dijete kao osiguranje povrata naknade u slučaju nepoštivanja Ugovora i Odluke bila predviđena Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, a s obzirom da ista nema ovršnu snagu,  Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novorođeno dijete mijenja se članak 4. Odluke, te se, umjesto Izjave, predviđa bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika. Prihvaćen je i amandman kojim umjesto predloženog roka od 90 dana  povrata cjelokupno primljene naknade u slučaju da korisnik naknade promijeni mjesto prebivališta, taj rok iznosi dvije godine.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2016. godini. Tako je naplata poreza na tvrtku realizirana u visini od 55,60 %, poreza na kuću za odmor 75,27 %, a  poreza na korištenje javnih površina 50,42 %. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2016. godini iznosi 117.170,10  kn. Vijećnici su također prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne  naknade i  komunalnog doprinosa u 2016. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je  56,42 %, a  komunalnog doprinosa 76,22%. Iz priloženih Izvješća vidljivo je kako je svake godine potrebno provoditi  postupak pisilne naplate kako bi se poboljšala učinkovitost naplate potraživanja.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva  za  2016. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima, te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu (Sl.gl. Općine Blato 09/09), te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. S obzirom da je komunalni redar i prometni redar ponovno je zaključeno kako je, zbog povećanog obima poslova, barem u tijeku turističke sezone potrebno zaposliti pomoćnika na poslovima iz djelokruga komunalnog redara.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato, s obzirom da dosadašnjim članovima Savjeta ističe trogodišnji mandat sredinom travnja 2017. godine. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato objavit će se na oglasnoj ploči Općine Blato, na web stranici Općine Blato, te putem Radio Blata.

Na  kraju  sjednice  Općinsko  vijeće,  na   prijedlog Odbora  za  društvene  djelatnosti,

donijelo je Zaključke o  dodjeli javnih   priznanja   Općine   Blato.

Zlatni grb kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Marinu Petković „Griži“ kao izraz zahvalnosti i poštovanja blatskom težaku za životni put koji je svojim neumornim duhom ustrajao u očuvanju istinskih vrijednosti svoga kraja, te doprinosu u kulturnom životu Blata.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Dječjem vrtiću Majke Marije Petković kao izraz zahvalnosti Družbi kćeri milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje za njihov dugogodišnji cjeloviti i svestrani odgoj djece utemeljen na katoličkoj vjeri i prožet vrijednostima franjevačkog humanizma i životne radosti, te kršćanskom oblikovanju roditelja djece da budu nositelji dobra i mira.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Sari Žuvela iz Blata kao priznanje i poticaj za postignute rezultate tijekom dosadašnjeg školovanja, za dobivena priznanja i nagrade, ostvarene projekte i nastupe u glazbi i filmu.

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Društvu Blaćana i prijatelja Blata u Zagrebu kao izraz zahvalnosti svim članovima Društva na organizaciji brojnih događanja u svrhu promocije Blata, te aktivnosti na izdavanju Blatskog ljetopisa kao poveznicu okupljanja Blaćana i prijatelja Blata u Hrvatskoj i dijaspori.

Sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, javna priznanja dodijelit će se na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Blato 27. travnja 2017. godine.


Ispis   E-mail