Zgrada Opcine
  1. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u javnoj uporabi čest.zem. 31554/3 k.o. Blato.

Dana 11. siječnja 2021. godine, sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine u svezi održavanja sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa sjednica, a s obzirom na epidemiološku situaciju na području Općine Blato, održana je 25. elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednica je sazvana po hitnom postupku. Sjednica se održala u vremenu od 13:00 do 14:00 sati, putem e-maila. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u javnoj uporabi čest.zem. 31554/3 k.o. Blato kojom se čest.zem. 31554/3 k.o. Blato proglašava javnim dobrom u javnoj uporabi u vlasništvu i pod upravljanjem Vodovod d.o.o.Blato. Na čest.zem. 31554/3 k.o. Blato Vodovod d.o.o. Blato, kao isporučitelj vodne usluge javne odvodnje za predmetno područje i kao nositelj investicije izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Blato planira izgradnju crpne stanice „Blato – sjever“ za potrebe sustava odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Blato – Fekalni kolektori i crpna stanica, Sjeverni sliv. Sjednica je sazvana po hitnom postupku zbog žurnog ishođenja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Blato – Fekalni kolektori i crpna stanica, Sjeverni sliv. Naime, kako bi dobili sredstva za projektnu dokumentaciju od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske potrebno je ishoditi navedenu građevinsku dozvolu do 31. siječnja 2021. godine.


Ispis