Zgrada Opcine

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2019. godinu;

3. Prijedlog Statuta Općine Blato;

4. Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine Blato;

5. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina;

6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Blato;

7. Prijedlog Odluke o ublažavanju negativnih posljedica na gospodarske subjekte i stanovništvo Općine Blato;

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra;

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;

10.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato;

11. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite-zajedničko koordiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Korčule i Općina Blato, Lumbarda, Smokvica i Vela Luka

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prodaju građevinskog zemljišta;

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2019. godini;

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2019. godini;

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva za 2019. godinu;

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2019. godinu;

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja;

18. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje poduzeću „Mariner Commerce“ d.o.o. iz Blata;

19. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Toniju Nimcu;

20. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Nikoli Bačiću;

21. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Ogranku Matice Hrvatske u Blatu.

Dana 16. travnja 2020. godine u skladu s uputama Ministarstva uprave o održavanju i sazivanju sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, od strane predsjednice Marije Bačić sazvana je i održana 20. elektronska sjednica Općinskog vijeća Općine Blato, na kojoj su se vijećnici izjašnjavali putem e mail-a, na obrascu koji se nalazio u materijalima.

Na sjednici je jednoglasno izglasan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu. Ukupno ostvareni proračunski prihodi sa primicima u 2019. godini iznose 26.390.543,09 kuna, što u odnosu na izvorni plan za 2019. godinu (zadnji rebalans proračuna prihvaćen od predstavničkog tijela) predstavlja ostvarenje od 87,37 %, dok ukupno izvršeni proračunski rashodi i izdaci iznose 27.223.060 kuna, što predstavlja 87,52 % proračunom planiranih rashoda.

U 2019. godini zabilježen je manjak prihoda nad rashodima u visini od 832.516,86 kuna, dok preneseni višak iz ranijih godina iznosi 898.598,68 kuna. Stoga, višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 66.081,82 kuna.

Unutar kategorije prihoda od poreza, porez i prirez na dohodak bilježi veće ostvarenje od 7% u odnosu na proteklu godinu. Porezi na imovinu bilježe nešto manju realizaciju poreza na promet nekretnina za 28% , dok je realizacija poreza na kuće za odmor manja za nekih 6% u odnosu na prošlu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna najvećim dijelom odnose se na potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekta sanacije deponija Sitnica u visini od 9.676.710,66 kuna, koje je iskazano u kategoriji Pomoći od izvanproračunskih korisnika, dok se ostale kapitalne pomoći iz državnog proračuna najvećim dijelom odnose na financiranje izgradnje galerije i muzejskog prostora u visini od 1.000.000 kuna i financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta u visini od 2.129.254,57 kuna. Prihodi od imovine bilježe porast od 40,29%, od čega je najveće povećanje temeljem naplaćenih naknada iz prošlih godina za zakup javne površine od strane jednog korisnika.

Rashodi poslovanja odnose se na uobičajene rashode koji se realiziraju svake godine i ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na proteklu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prate primljene pomoći za financiranje kapitalnih projekata za sanaciju odlagališta Sitnica i izgradnju reciklažnog dvorišta. Unutar rashoda za nabavu materijalne imovine, zemljišta evidentirani su rashodi za kupnju zemljišta za cestu Blato- Gršćica, troškove izvlaštenja za cestu Sitnica Karbuni i troškove zemljišta za reciklažno dvorište za građevinski otpad.

Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2019. godinu koje se temelji na realizaciji Programa rada Općine Blato za 2019. godinu. Za Program gospodarskog razvitka Općine Blato za 2019. godinu ukupno je izdvojeno 829.570,12 kuna, od čega je za mjeru Program poticanja zapošljavanja izdvojeno 211.539,68 kune, a za Potpore u obogaćivanju turističke ponude 243.113,62 kune. Za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2019. godini, koji obuhvaća 23 kapitalna projekta koje je Općina Blato realizirala u protekloj godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini, ukupno je izdvojeno 16.473.322,43 kuna od čega je najznačajniji projekt Sanacija deponija Sitnica. Za Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2019. godinu ukupno je izdvojeno 3.208.595,65 kuna. Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini izdvojeno je 1.168.192,47 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.683.375,08 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u sportu 587.385,68 kn i za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2019. godini izdvojeno je 1.127.349,55 kn.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Statut Općine Blato koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Izmjene u Zakonu odnose se u pravilu na izmjenu naziva nadležnih tijela za nadzor općih akata koje donosi predstavničko i izvršno tijelo lokalne samouprave te izmjenu odredbi o postupku izmjene i obustave općih akata te provođenja nadzora nad općim aktima. Isto tako promijenjena je i odredba kojom se statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana od dana donošenja dostavljaju predstojniku ureda državne uprave u županiji, na način da se po važećem zakonu dostavljaju nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Blato kojim se utvrđuju uvjeti i pravila uređenja prometa na javnom prometnim površinama na području Općine Blato.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina, kojom se propisuje mjera pomoći obveznicima zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato i obveznicima zakupa javnih površina na području Općine Blato za ublažavanje negativnih financijskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje bolest COVID-2019.

Također, vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Blato, kojom se utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Blato.

Vijeće sa sedam suzdržanih glasova nije prihvatilo prijedlog Odluke o ublažavanju negativnih posljedica na gospodarske subjekte i stanovništvo Općine Blato koju je predložio klub vijećnika HDZ-a.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, kojom Općinsko vijeće Općine Blato daje suglasnost na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje uređaja za pročišćavanje sa crpnom stanicom Bristva te postavljanja podmorskog ispusta za kanalizacijski sustav Blato – Prigradica, koju je Općina Blato Odlukom o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra dodijelila dosadašnjem Ovlašteniku koncesije: EKO d.o.o. Blato, na novog Ovlaštenika koncesije: Vodovod d.o.o. Blato.

S ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19) Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika, kojom se ukida isplata sredstava iz Proračuna Općine Blato namijenjenih financiranju naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika, kao i prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato, kojom se također ukida se isplata sredstava iz Proračuna Općine Blato namijenjenih financiranju naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Blato, za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine .

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Zaključak o davanju suglasnosti za prodaju građevinskog zemljišta, kojim se daje suglasnost za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao 253/11456 dijela čest.zem. 27482/14 k.o.Blato površine 253 m2.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2019. godini. Tako ukupni ostvareni prihod poreza na kuće za odmor za 2019. godinu iznosi 494.247,25 kuna. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2019. godini iznosi 116.721, 29 kuna.

Vijećnici su također jednoglasno prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2019. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je 71,37 %, a komunalnog doprinosa 61,80%.

Prihvaćeno je jednoglasno i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva za 2019. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu, te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2019. godinu. Izvještaj govori o provedenim investicijama i provedenoj reviziji građe. Na kraju 2019. godine korisnicima je na raspolaganju bila 21 251 jedinica knjižne i neknjižne građe. Također su sudjelovali na i na stručnim usavršavanjima kao i na sastancima ravnatelja narodnih knjižnica.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja kojim se imenuju Zoran Sardelić, predstavnik Općine Blato, Dorotea Žanetić, predstavnik Općine Blato, Antonela Šeparović, predstavnik Općine Blato, Ivo Klaić, predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za gospodarstvo i more i Niki Žuvela, predstavnik Lučke kapetanije Dubrovnik, ispostava Vela Luka.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, jednoglasno je donijelo slijedeće zaključke o dodjeli javnih priznanja Općine Blato:

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se „Mariner Commercu“ iz Blata kao znak priznanja i zahvalnosti za doprinos u radu Dječjeg vrtića Blato, kao o mnogih drugih udruga u Blatu kojima pomažu donacijama svojim pekarskim proizvodima.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Toniju Nimcu kao znak priznanja za iznimna postignuća na području sporta, promocija Blata i Republike Hrvatske.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Nikoli Bačiću kao znak priznanja za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz matematike.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje Ogranku Matice Hrvatske u Blatu kao znak priznanja i zahvalnosti zbog kontinuiranog djelovanja na području jačanja nacionalne svijesti, njegovanja hrvatskog jezika i kulturne baštine Blata i Republike Hrvatske.


Ispis   E-mail