Zgrada Opcine
 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Narodne knjižnice Blato;
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Narodne knjižnice Blato;
 3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato;
 4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik;
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun, financije i gospodarstvo;
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima;
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“;
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato.

Dana 30. srpnja 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

S obzirom da je načelnik opravdano odsutan sa sjednice, predsjednik je predložio novi dnevni red s točkama koje su nužne za donošenje i kojima nije predlagatelj načelnik osim točke Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ kojoj je predlagatelj načelnik, a koja je temelj za ishođenje suglasnosti Županije za početak rada Dječjeg vrtića u novom objektu.

Ostale točke kojima je predlagatelj načelnik i to: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu Općine Blato, Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Blato, raspravljat će se na slijedećoj sjednici Vijeća.
Klub vijećnika HDZ-a, kao ovlašteni predlagatelj, podnio je prijedlog za uvrštavanje u dnevni red slijedeće točke:

 1. Izvješće o Radio Blatu od strane Općinskog načelnika (koji zastupa Općinu Blato u vlasničkoj strukturi Radija) za 2020. godinu i prvih šest mjeseci 2021. godine s naglaskom na vlasničku strukturu, ustroj i financije,
 2. Izvješće o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica,
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 2012. godine,
 4. Izvješće o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama.
  Navedene točke uvrstit će se na dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća.

Dana 22. srpnja 2021. godine Franciska Jurišić Bačić, temeljem članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama i članka 21. Statuta Narodne knjižnice Blato, podnijela je Općinskom vijeću Općine Blato neopozivu ostavku na mjesto ravnateljice Narodno knjižnice Blato iz osobnih razloga i zatražila da je Općinsko vijeće Općine Blato razriješi s danom 22. srpnja 2021. godine, stoga je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju ravnateljice Narodne knjižnice Blato.

Slijedom navedenog Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Narodne knjižnice Blato kojim se Nina Cvitković Đone, (OIB 56560825614), mag. inf. iz Blata, 85. ulica 7, imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice Blato, do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana.

Općinsko vijeće Zaključkom je primilo na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Blato kojim se utvrđuje slijedeće:

 1. Franciska Jurišić Bačić dana 22. srpnja 2021. godine podnijela je predsjedniku Općinskog vijeća Općine Blato pisani zahtjev za prestanak mirovanja mandata, prestankom obnašanja nespojive dužnosti.
 2. Sukladno članku 79. stavak 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 144/20 i 37/21) Franciska Jurišić Bačić nastavlja obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća Općine Blato, osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva za prestanak mirovanja mandata, odnosno dana 30. srpnja 2021. godine, a zamjenica vijećnice, Petra Žanetić dana 30. srpnja 2021. godine prestaje obnašati dužnost zamjenice vijećnice Općinskog vijeća Općine Blato.
 3. Utvrđuje se da su danom 30. srpnja 2021. godine ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za nastavljanje obnašanja dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata Franciske Jurišić Bačić, vijećnice Općinskog vijeća Općine Blato i prestanka obnašanja dužnosti Petre Žanetić zamjenice vijećnice Općinskog vijeća Općine Blato.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedloge odluka o osnivanju i imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća. Tako je za predsjednika Povjerenstva za Statut i Poslovnik imenovan Želimir Bosnić, a za članove Toni Farac, Kata Bačić, Želimir Franulović i Antun Žanetić.

U Odbor za proračun, financije i gospodarstvo imenovani su: Nikola Mirošević za predsjednika te Ivan Bačić „Živo“, Josip Čerina, Marko Protić i Iva Žaknić za članove.

U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su: Franciska Jurišić Bačić za predsjednicu te Želimir Bosnić, Marija Žabica, Kuzma Žanetić i Maja Gavranić za članove.

U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovani su: Toni Farac za predsjednika i Katarina Kovačić, Ivan Bačić „Živo“, Majski Mašković i Perica Bačić za članove.

U Odbor za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima imenovani su: Franciska Jurišić Bačić za predsjednicu te Marija Žabica, Ivan Bačić „Živo“, Tonći Padovan i Jelica Šeparović za članove.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o dopuni Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ kojom se u Odluci o osnivanju predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ („Službeni glasnik Općine Blato“ broj 3/96) i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ („Službeni glasnik Općine Blato“ broj 4/96 i 1/97) članak 2. dopunjuje se na način da se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi: „ Dječji vrtić Blato ima područni objekt na adresi, Blato, 32. ulica 8A.“

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato.


Ispis