Zgrada Opcine

2. sjednica Općinskog vijeća – 30. lipnja 2009. godine

1. Svečana prisega člana Općinskog vijeća;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća  Mandatnog povjerenstva o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća;
3. Svečana prisega člana Općinskog vijeća;
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2009. godinu;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik,
6. Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu,
7. Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu,

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gosp. Želimira Bosnića, održalo je 30. lipnja 2009. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 2. sjednicu.

 Nakon polaganja prisege vijećnika Antuna Petkovića koji je bio opravdano izočan na konstituirajućoj sjednici prihvaćeno je Izvješće Mandatnog povjerenstva  prema kojem je  sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vijećnici Ðurđici Ivanković prestao mandat vijećnika Općinskog vijeća Blato, a na prijedlog HNS - LD zamijenio ju je  Ivan Telenta koji je, nakon što mu je verificiran mandat položio prisegu.
Općinsko vijeće  prihvatilo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2009. godinu kojim Proračun Općine Blato za 2009. godinu iznosi 20.946.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama usklađuju se postojeće stavke Proračuna s realnim vrijednostima, te se izvršava  približno stvarna procjena prihoda i primitaka, a skladu s tim omogućava se izvršenje  rashoda i izdataka u prvom polugodištu tekuće godine.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće donijelo je Odluku kojom je za predsjednika Povjerenstva za Statut i Poslovnik imenovan Želimir Bosnić, a za članove Antun Žanetić i Majski Mašković iz redova vijećnika, te Boris Dragičević i Nikola Prižmić iz reda stručnih djelatnika.
Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu prema kojem je iskazana dobit u visini od 50.609,88 kn, pri ukupnim prihodima od 5.210.211,34 kn i ukupnim rashodima od 5.159.601,46 kn. Poslovanje u 2008. godini  okarakterizirala je  prodaja vode od 516 288 m3 koja  prema dostavljenim Izvješćima Zavoda za javno zdravstvo o provedenim ispitivanjima o kvaliteti vode udovoljava uvjetima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2008. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2008. godine prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 1.591,94 kn, pri ukupnim prihodima od 4.325.830,78 kn i ukupnim rashodima od 4.324.238,84 kn.


Ispis