Zgrada Opcine

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 19. lipnja 2007. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 19. sjednicu.

Prijedlog Izmjena i dopune Proračuna Općine Blato za 2007. godinu;

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato;
 2. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Blato;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2007. godini;
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato  za 2007. godinu;
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2007. godinu;
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području općine Blato za 2007. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Blato;
 10. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2006. godinu;
 11. Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Vodovod-a d.o.o. Blato za 2006. godinu;
 12. Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Eko-a d.o.o. Blato za 2006. godinu (pod ovom i slijedećom točkom dnevnog reda Općinsko vijeće zasjeda kao Skupština Društva);
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Eko d.o.o. Blato.

Na početku sjednice, načelnik Ivo Gavranić i prof. dr. Srečko Pegan upoznali su nazočne s Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato, koja je jednoglasno prihvaćena.
Općina Blato provela je postupak usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Blato s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04).
Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu u Zagrebu izradio je Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato, ishođene su sve potrebne suglasnosti od nadležnih ministarstava, Županijskog zavoda i Ureda državne uprave Dubrovačko neretvanske županije.
Vijećnici su  prihvatili i Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2007. godinu u kojoj je zabilježen rast poreza na dohodak u skladu sa stopom rasta gospodarstva u Republici Hrvatskoj od 4,7 %, a čija visina iznosi 20.200.000,00 kuna.
Jednoglasno su prihvaćene Izmjene i dopune slijedećih programa:
-  Izmjena i dopuna Programa gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu;
-  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2007. godinu;
-  Izmjena i dopuna Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2007. godinu;
-  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2007.

U nastavku sjednice prihvaćeno je Rješenje kojim se dodjeljuje koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Blato trgovačkom društvu «Tulić» d.o.o. za trgovinu i usluge vlasnika Tulić Ivice, na rok od dvije godine.
Odlukom Ustavnog suda RH od 21. veljače 2007. godine (NN 26/07) porez na nekorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevno zemljište, proglašeni su neustavnim, stoga je bilo potrebno izmijeniti Odluku o općinskim porezima, koja je jednoglasno prihvaćena.
Općinsko poglavarstvo utvrdilo je stanje izgrađenosti u Blatu, a među ostalima i onih objekata koji do sada nisu bili obuhvaćeni sustavom plaćanja komunalne naknade, a to su ruševni objekti (273), nenastanjeni objekti (205) i nekorišteni poslovni prostora (13),  koji iziskuju održavanje javnih površina, javne rasvjete, a i predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, te je predložilo donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi s ciljem da se iz povećanih prihoda s osnova komunalne naknade financira održavanje javnih površina oko tih objekata , a i potakne vlasnike na uređenje stambenih objekata.
Prihvaćene su i Izmjene i dopune Plana zaštite od požara  koje se svake godine usklađuju s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.), te se na temelju toga vrši usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećeg Plana zaštite od požara.
U sladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2006. godinu, prema čijem mišljenju, financijski izvještaji Općine Blato za 2006. godinu, u svim značajnim aspektima iskazuju objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Izvješće o poslovanju Vodovod-a d.o.o. za 2006. godinu, koje je podnio direktor Rade Kaštropil i predsjednik Nadzornog odbora Tonči Marinović, a koji bilježi pozitivan financijski rezultat u iznosu od 84.809,34 kune koje će se upotrijebiti za pokrivanje gubitka iz ranijih godina, pri ukupnim prihodima od 4.688.499,31 kuna i ukupnim rashodima u iznosu od 4.603.689,97 kuna.
Direktor komunalnog poduzeća Eko d.o.o. Marino Sardelić i predsjednica Nadzornog odbora Katarina Favro upoznali su Općinsko vijeće, koje je ujedno zasjedalo kao Skupština Društva, s  Izvješćem o poslovanju Eko d.o.o. za 2006. godinu i Financijskim izvješćem Eko d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine, prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 33.231 kn, pri ukupnim prihodima od 2.644.099 kn i ukupnim rashodima od 2.610.868 kn. Utvrđuje se kako je kroz 2006. godinu znatno porastao obujam poslovanja društva, budući su realizirane neplanirane aktivnosti za kojima se javila potreba tijekom godine, a koje su financirane većinom iz sredstava uplaćenih od povrata poreza na dodanu vrijednost s osnove investicijskih ulaganja.

Prihvaćena je Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora komunalnog poduzeća Eko d.o.o., budući je prijašnjim članovima istekao mandat i to: Toni Farac, Danko Mirošević i Domagoj Donjerković.

Na kraju sjednice načelnik je obavijestio Vijećnike o općinskom protokolu  prigodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti kada se polaže vijenac i pale svijeće na Spomen križ u mjesnom groblju Svetog križa, u znak sjećanja i zahvalnost žrtvama palim za Hrvatsku.


Ispis