Zgrada Opcine

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;

3. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu;

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lučica;

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;

8. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica;

9. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato;

10. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Blato;

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Blato;

12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Blato;

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Blatski fižuli Ustanove u kulturi;

14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za tri (3) člana Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato;

15. Prijedlog Odluke o razrješenju Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato;

16. Prijedlog Odluke o imenovanju tri (3) člana Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato;

17. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada;

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju programa rada Narodne knjižnice Blato za 2020. godinu;

19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;

20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2020. godinu;

21. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2019. godinu;

22. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu;

23. Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2020. godinu.

Dana 16. prosinca 2019. godine u vijećnici Općine Blato održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Općinsko vijeće prihvatilo je druge ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2019. godinu u iznosu od 31.105.980,00 kuna, kao i Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2019. godinu, koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi području Općine Blato i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato. U odnosu na zadnji usvojeni proračun, povećanje u nominalnom iznosu iznosi 712.300 kuna, tj. porast od 2,34%. Najznačajnije promjene su slijedeće:

Za sanaciju deponija Sitnica očekuje se završetak investicije te se očekuje povećanje potpora u visini od 519.000 kuna temeljem preciznije procjene troškova Fonda za zaštitu okoliša i očekivane okončane situacije. Za projekt „Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta Dječjeg vrtića Blato“ dio planiranih aktivnosti se prebacuje u slijedeću godinu u visini od 110.000 kuna, kojim sredstvima je planirana kupnja didaktičke opreme. Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 170.000 kuna, sukladno realiziranoj naplati prihoda od zakupa javne površine iz prijašnjih godina. Odstupanja u dijelu plaća nastupila su jednim dijelom zbog povećanja osnovice za plaće djelatnika, te drugim dijelom zbog bolovanja djelatnika te zapošljavanja zbog povećanog obima posla.

Vijeće je prihvatilo Proračun Općine Blato za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu, koji je utemeljen na procjenama o kretanju svih kategorija proračunskih prihoda i Programu rada Općine Blato za 2020. godinu, te planu razvojnih programa za naredno trogodišnje razdoblje. U sklopu Proračuna prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu.Ukupni prihodi proračuna za 2020. godinu projicirani su u visini od 25.208.400 kuna, od čega se najveći dio proračuna, pored ostalih kategorija, prije svega odnosi na izgradnju dječjeg vrtića u Blatu, koja se financira EU sredstvima iz Programa ruralnog razvoja i djelomično sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te izgradnja ceste Sitnica Karbuni, za koju se isto očekuje raspisivanje natječaja iz istog EU programa. Najznačajniji općinski prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak, planiran je u visini od 5.100.000 kuna, uz uključena sredstva od fiskalnog izravnanja u postotku od 17% udjela raspodjele, temeljem Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, u primjeni od 1. siječnja 2018. godine. Osim poreza na dohodak, planirani su redovni općinski porezi i naknade kao što su porezi na imovinu, u koje spadaju porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina u ukupnom iznosu od 1.800.000 kuna, prihodi od poreza na robu i usluge, u koji spada porez na potrošnju, planiraju se u visini od 110.000,00 kuna, prihodi od imovine - prihodi od koncesija, zakupa javnih površina, nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihodi od naknade za zadržavanje u prostoru nelegalno izgrađenih objekata planirani su u iznosu od 880.300,00 kuna.Prihod od administrativnih pristojbi - gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe, vodni doprinos, naknada za razvoj, komunalna naknada i komunalni doprinos planirani su u iznosu od 2.521.000,00 kuna. Potpore iz nadležnih proračuna te pomoći iz inozemstva planirane su u visini od 14.463.300,00 kuna, te se uglavnom odnose na planirana ulaganja u infrastrukturu.

Vijeće je prihvatilo i programe rada Općine Blato i to Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2019. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2019. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2019. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2019. godinu, Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2019. godinu, Program javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2019. godinu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2019. godinu.

Za Program gospodarskog razvitka planirano je 674.000,00 kn, za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja 14.235.000,00 kn, za Program održavanja komunalne infrastrukture 3.175.000,00 kn, za Program javnih potreba u kulturi 1.339.300,00 kn, za Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju 2.101.600,00 kn, za Program javnih potreba u športu 450.000,00 kn, te za Program zdravstva i socijalne skrbi 1.034.500,00 kn.

Tako su prioriteti ovog Proračuna izgradnja dječjeg vrtića, uređenje galerije i muzejskog prostora, nastavak izgradnje oborinske odvodnje iz centra Blata, izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, izgradnja športskih terena na Prižbi, uređenje prostora za udrugu Vincenca, poticanje zapošljavanja, briga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, stipendije za studente, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje brige o djeci predškolske dobi, potpore korisnicima proračuna (Dječji vrtići, Narodna knjižnica, Blatski fižuli, Zajednica športa, društva u kulturi, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje), te sustavno prostorno planiranje i zaštita okoliša.

Vijeće je prihvatilo prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica. Općina Blato provodi postupak izmjene UPU Lučica kojim će evidentirati prilazni put od glavne ceste do predmetnih parcela, a koji na terenu već postoji.

Vijeće je prihvatilo prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu, za što je u Proračunu Općine Blato za 2019. godinu osigurano 27.000,00 kn.

U nastavku sjednice Vijeće je donijelo Odluku o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica, koja će biti temelj potpisivanja novog Dodatka Ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodatni iznos do visine 1.000.000 kuna, koji je potreban za dovršetak investicije.

Vijeće je prihvatilo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističe sezone na području Općine Blato, kojom se određuje se vremenski period u kojem se ne smiju izvoditi građevinski radovi, vrste građevisnih radova koji se ne smiju obavljati tijekom navedenih perioda, zone, okolnosti zbog kojih se odobra gradnja i u navedenim periodima zabrane, te kaznene odredbe.

Vijeće je prihvatilo Odluku o komunalnoj infrastrukturi Općine Blato, kojom se evidentira komunalna infrastruktura u katastru i upisuje u zemljišne knjige.

Vijeće je prihvatilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Blato, u kojoj se korisnici razvrstavaju u dvije kategorije, navedenom Odlukom preciznije je uređen način obračuna cijene.

Vijeće je prihvatilo i Odluku o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Blato, kojom se imenuje Fransicka Jurišić Bačić.

Vijeće je prihvatilo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Blatskih fižuli Ustanove u kulturi, kojom se daje suglasnost Ivani Sardelić, na vrijeme od četiri godine.

Vijeće je prihvatilo Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za tri (3) člana Nadzornog odbora Eko-a d.o.o. Blato, kojom je povjerenstvo predložilo kandidate. Vijeće je također prihvatilo Odluku o razrješenju nadzornog odbora Eko-a d.o.o Blato.

Vijeće je prihvatilo Odluku o imenovanju tri (3) člana Nadzornog odbora Eko-a d.o.o, u kojoj su imenovani slijedeći članovi: Želimir Franulović, Sanja Protić i Antonio Žuvela.

Vijeće je prihvatilo Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Blato, ovom odlukom se uređuje način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisnog odbačenog otpada uključujući i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.

Vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2020.godinu, ovim zaključkom je prihvaćen Program rada knjižnice, koji je dostavila Ravnateljica Narodne Knjižnice Blato

Vijeće je donijelo i Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2020. godinu čijim se donošenjem omogućuje kvalitetna priprema protupožarne sezone, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa.

Vijeće je također prihvatilo i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Općinu Blato za 2019. godinu i Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2020. godinu koji se donosi radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Općine Blato.

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo Program rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2020. godinu koji se sastoji se od pet poglavlja (Socijalna problematika mladih, Suradnja sa savjetima mladih, Provođenje humanitarnih akcija, Blatsko sportsko ljeto i Sudjelovanje u kulturnim događanjima) koje će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao način rješavanja tih pitanja s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih općine Blato.


Ispis