Zgrada Opcine

Dana 18. rujna 2019. godine u vijećnici Općine Blato održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato;
 6. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato;
 7. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete;
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja Projekta „Dogradnja luke Prigradica – Otok Korčula“;
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Blato;
 11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Blato – Prigradica – prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, 2. skupine i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Blato – Prigradica – rekonstrukcija vodoopskrbe mreže, 2. skupine;
 12. Prijedlog Odluke o izmještanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i pokretanje postupka za pronalaženje nove lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad;
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za iznalaženje nove lokacije;
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Na  sjednici je  većinom glasova prihvaćen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici u tekućoj godini iznose 10.934.955,65 kuna (31,18% godišnjeg plana). Ukupni rashodi i izdaci u tekućoj godini iznose 11.206.530,82 kuna (31,95% godišnjeg plana) što je dovelo do manjka prihoda nad rashodima u visini od 271.575,17 kuna, koji zajedno sa viškom prihoda nad rashodima iz prošle godine u visini od 898.598,68 kuna, daje ukupan pozitivan financijski rezultat u iznosu od 627.023,51 kune. U odnosu na prošlo razdoblje iste godine, značajnija odstupanja bilježimo na poziciji pomoći, što se najvećim dijelom odnosi na pomoći za financiranje kapitalnih projekata za sanaciju deponija Sitnica i dio potpore za financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta, koje se realiziraju po ispostavljenim situacijama i poslanim zahtjevima za financiranje prema nadležnim davateljima potpora.

Vijeće je također većinom glasova prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine, kojim su obuhvaćena detaljna izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka,  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja, Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u sportu i Programa zdravstva i socijalne skrbi za prvih šest mjeseci 2019. godine.

Općinsko vijeće većinom glasova  prihvatilo je  prve  ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2019. godinu u iznosu od 30.393.680,00 kuna kao i  Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2019. godinu koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato,  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Blato, Programa javnih potreba u odgoju obrazovanju na području Općine Blato,  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato i  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato. U odnosu na važeći Proračun smanjenje iznosi 4.682.020,00 kn ili 13,35%. Najznačajnije promjene su slijedeće:

Planirano je očekivano povećanje prihoda od poreza na dohodak za 216.600,00 kuna temeljem realizacije poreza za prošlu godinu.

Za potpore iz proračuna predlaže se smanjenje u visini od 5.600.320,00 kuna, kao rezultat realnije planiranih troškova za investicijska ulaganja, što se prije svega odnosi na završetak investicije reciklažnog dvorišta, koja je u potpunosti realizirana u ovoj godini. Za projekt sanacije deponija Sitnica, povećava se udio za kupnju zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u visini od 300.000,00 kuna, koji će se financirati iz pozicije ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nadalje, mijenja se i očekivana potpora za nastavak izgradnje oborinske kanalizacije, koja je u izvornom proračunu bila planirana u visini od 1.205.500,00 kuna. Kako još uvijek nije izgledno sufinanciranje ove investicije od strane Hrvatskih voda, prema kojima je upućen zahtjev, predlaženo je skidanje ove investicije u punom iznosu za ovu godinu. Za projekt rekonstrukcije ceste Sitnica Karbuni u ovoj godini ne planira se početak radova, budući da još nisu najavljeni natječaji na koji bi Općina Blato mogla prijaviti ovu investiciju. Za projekt izgradnje dječjeg vrtića iznos pomoći prilagođava se sukladno očekivanoj realizaciji u visini od 2.000.000 kuna. Općina Blato je zatražila od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova financijska sredstva za financiranje ekološke javne rasvjete, međutim sredstva nisu odobrena, pa se za ovu godinu projekt neće realizirati. Za izgradnju športskih terena na Prižbi nisu najavljeni natječaji za prijavu ovog projekta, te je do kraja godine planirano samo financiranje projektne dokumentacije.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato kojom Slijedom navedenoga predlaže se usvajanje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato kojom se određuje koeficijent na novonastalom radnom mjestu (savjetnik za financije), dok koeficijenti za obračun plaća ostalih službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato ostaju nepromijenjeni.

Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato. Osnovne promjene u odnosu dosadašnju Odluku odnose se na slučajeve raspolaganja poslovnim prostorom bez javnog natječaja, odobravanje podzakupa i prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato dosadašnjem zakupniku.

Vijeće je većinom glasova donijelo i  Odluku o naknadi za novorođeno dijete kojom se uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za novorođeno dijete koju, u okviru Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato  osigurava Općina Blato, visina naknade te postupak povrata iznosa primljene naknade. Naknada za novorođeno dijete novčani je iznos na koji imaju pravo Roditelji – korisnici naknade. Vijeće je ovom Odlukom prihvatilo i dva od četiri predložena amandmana Kluba vijećnika HDZ-a.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je većinom glasova prihvatilo Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja Projekta „Dogradnja luke Prigradica – Otok Korčula“ kojom se osniva Povjerenstvo koje čini 5 članova za utvrđivanje činjeničnog stanja navedenog Projekta.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato. Dosadašnjoj ravnateljici mandat ističe u prosincu 2019. godine stoga je potrebno raspisati javni natječaj za imenovanje ravnatelja.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Blato koju je Vijeće prihvatilo većinom glasova izmijenjeno je vrijeme i period naplate parkiranja te je detaljnije propisan način preuzimanja i obveza isticanja pojedinih vrsta parkirališnih karta.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Blato – Prigradica – prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, 2. skupine i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Blato – Prigradica – rekonstrukcija vodoopskrbe mreže, 2. skupine kojom Općina Blato navedenu koncesiju daje Vodovod d.o.o. Blato na vremensko razdoblje do 20 godina.

Vijeće je raspravljalo po Odluci o izmještanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i pokretanje postupka za pronalaženje nove lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. S obzirom da je Vijeće većinom glasova prihvatilo amandman Kluba vijećnika NL-a kojim se briše 1. članak kojim se predviđalo odustajanje od predviđene lokacije Sitnica za izgradnju navedenog reciklažnog dvorišta navedena Odluka se sada zove Odluka o pokretanju postupka za pronalaženje nove lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, koju je vijeće prihvatilo većinom glasova. S obzirom na navedeno Klub vijećnika HDZ-a povlači prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za iznalaženje nove lokacije s dnevnog reda sjednice.

Vijeće je prihvatilo i Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2018. godinu prema kojem je iskazana dobit u visini od 41.585,84 kn. Ukupni prihodi iznose 7.118.389,38 kn, a ukupni rashodi 7.076.803,54 kn.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština Društva, prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2018. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, uz poseban osvrt na aktivnosti u realizaciji projekta selektivnog prikupljanja otpada, održavanje deponija Sitnica i uređenje plaža na području općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine, prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 1.995,35 kn, pri ukupnim prihodima od 7.236.341,03 kn i ukupnim rashodima od 7.234.345,68 kn.

 


Ispis