Zgrada Opcine

Dana 26. lipnja 2019. godine u vijećnici Općine Blato održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Blato;
 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o davanju Reciklažnog dvorišta Blato na upravljanje;
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada;
 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Narodne knjižnice Blato;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato.

Na  sjednici je  prihvaćen prijedlog Odluke o komunalnom redu kojem je navedena Odluka usklađena s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18). U cilju održavanja čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javnih površina, racionalnog korištenja i postupanja s otpadnim tvarima i uređenja načina postupanja pri izvođenju građevinskih radova, ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom i uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda, prekršajne i kaznene odredbe i prijelazne i završne odredbe.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Blato. Procjenom rizika utvrđuju se rizici i prijetnje za područje Općine Blato  i analiziraju postojeće snage sustava civilne zaštite kao mogući odgovor na utvrđene rizike  i prijetnje. Mogući rizici na području Općine Blato koji su obrađeni u ovoj Procjeni su:

 1. Potres
 2. Suša
 3. Pandemija influence
 4. Industrijske nesreće
 5. Požari otvorenog tipa
 6. Ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature)

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu. U proračunu Općine Blato za 2019. godinu, za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću osigurana su sredstva u visini od 27.000,00 kuna. Za svakog vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se minimalni zakonski godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kuna.

Za svakog vijećnika Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se i naknada u iznosu od 200,00 kuna.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je donijelo Odluku o davanju Reciklažnog dvorišta Blato na upravljanje kojom Općina Blato, kao vlasnik Reciklažnog dvorišta Blato, izgrađenog na čest.zem. 20453 k.o. Blato, daje isto na upravljanje trgovačkom društvu EKO d.o.o. Blato, Blato, 32. ulica 7, OIB: 97960781044, koje na području Općine Blato obavlja poslove gospodarenja otpadom. Reciklažno dvorište daje se Upravitelju na upravljanje bez naknade, za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Vijeće je također donijelo i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojom se Poslovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Blato također dodjeljuju  društvu EKO d.o.o., Ulica 32. Broj  7, 20271 Blato, OIB:97960781044, komunalnoj tvrtki u 100%-tnom vlasništvu Općine Blato.

Odlukom o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi Općinsko vijeće dalo je suglasnost da se djelatnost  BLATSKI FIŽULI ustanovi u kulturi, uz postojeće registrirane djelatnosti Ustanove sukladno Statutu ustanove (Službeni glasnik Općine Blato broj 5/07) proširuje na slijedeću djelatnosti:

-        „Čuvanje, prezentiranje i proučavanje kulturne baštine Općine Blato”,

-        „Muzejska djelatnost“.

Sukladno navedenom Općinsko vijeće je donijelo i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi.

Novi Zakon o  knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti stupio je  na snagu 28. veljače 2019. godine te je Vijeće donijelo  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Narodne knjižnice Blato, kojeg je utvrdila ravnateljica Narodne knjižnice Blato, radi usklađenja s navedenim zakonom.

Na kraju sjednice Vijeće je donijelo Rješenje o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato kojom se za ravnateljicu Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato imenuje Mara Sardelić, nastavnica predškolskog odgoja iz Blata. Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.


Ispis