Zgrada Opcine

Dana 12. prosinca 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2018. godinu;
 3. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica;
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata;
 9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2019. godinu;
 12. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2018. godinu;
 13. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu;
 14. Prijedlog Programa rada  Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2019. godinu.

Općinsko vijeće prihvatilo je  druge  ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2018. godinu u iznosu od 31.613.045,00 kuna kao i  Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2018. godinu koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato,  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi području Općine Blato i  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato. U odnosu na važeći Proračun smanjenje iznosi 6.621.800,00 kn ili 17,32%. Najznačajnije promjene su slijedeće:

Planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak kako je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđen udio sredstava fiskalnog izravnanja od 17%, pa se povećava procjena realizacije poreza za iznos od 779.200,00 kuna. Povećava se stavka poreza na imovinu za 405.000,00 kuna zbog visoke realizacije poreza na promet nekretnina. Potpore iz proračuna smanjuju se u visini preciznije planiranih troškova za investicijska ulaganja koja će se realizirati do kraja godine. Velikim dijelom se to odnosi na investiciju sanacije deponija Sitnica, te se u ovoj godini planirana financijska sredstva umanjuju za 2.022.000,00 kuna zbog privremenog prekida radova. Kako još uvijek nije izgledno sufinanciranje oborinske kanalizacije od strane Hrvatskih voda, prema kojima je upućen zahtjev, ova investicija se ukida u potpunom iznosu od 1.000.000,00 kuna.  Očekivani prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine parcele na Vinačcu će se realizirati u slijedećoj godini, tako se očekivani priliv u ovoj godini prilagođava ostvarenim prihodima od kupoprodaja nekretnina.

Vijeće je prihvatilo  Proračun Općine Blato za 2019. godinu, te procjene za 2020. i 2021. godinu, koji je utemeljen na procjenama o kretanju svih kategorija proračunskih prihoda i Programu rada Općine Blato za 2019. godinu, te planu razvojnih programa za naredno trogodišnje razdoblje. Proračun za 2019. godinu iznosi 35.075.700,00 kuna, od čega se najveći dio odnosi na sanaciju deponija Sitnica, koja u visini od 10.451.000 čini skoro trećinu Proračuna za 2019. godinu, a sve je temeljeno na potpisanom ugovoru sa Svjetskom bankom i Fondom za zaštitu okoliša. Projekcije prihoda od poreza i prireza na dohodak Općine Blato, kao najvažnijeg općinskog prihoda, temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti temeljem dosadašnjih ostvarenja, te  donošenjem Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  koji je u primjeni od 1.1.2018. godine, kojim se općinama, gradovima i županijama sredstva od poreza na dohodak raspoređuju u udjelu od 17 %, pa se u 2019. godini procjenjuje realizacija ovog poreza u visini od 4.883.400,00 kuna. Osim poreza na dohodak, planirani su redovni općinskih porezi i naknade kao što su Porez na imovinu - porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina i porez na korištenja javnih površina u visini od 1.800.000 kuna,  prihodi od imovine - prihodi od koncesija, zakupa javnih površina, nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihodi od naknade za zadržavanje u prostoru nelegalno izgrađenih objekata planirani su u iznosu od 750.300,00 kuna.  Prihod od administrativnih pristojbi - gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe, vodni doprinos, naknada za razvoj, komunalna naknada i komunalni doprinos planirani su u iznosu od 2.490.000,00 kuna. U ukupnoj visini prihoda, potpore iz nadležnih proračuna te pomoći iz inozemstva planirane su u visini od 23.506.000,00 kuna, uglavnom se odnose na planirana ulaganja u infrastrukturu.

U cijelosti su uvažavani programi rada Općine Blato i to Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za  2019. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2019. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja  uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2019. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2019. godinu, Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2019. godinu, Program javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2019. godinu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato  za 2019. godinu.  Za Program gospodarskog razvitka  planirano je 733.600,00 kn, za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja  24.296.000,00 kn, za Program održavanja komunalne infrastrukture  2.971.000,00 kn, za Program javnih potreba u kulturi 1.428.100,00 kn, za Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju 2.114.000,00 kn, za Program javnih potreba u športu 480.000,00 kn, te za Program zdravstva i socijalne skrbi 914.500,00 kn. Tako su prioriteti ovog Proračuna nastavak izgradnje objekata infrastrukture (oborinska odvodnja iz centra Blata, sanacija deponija „Sitnica“, izgradnja reciklažnog dvorišta, sanacija lukobrana u Prigradici…), izgradnja dječjeg vrtića, uređenje galerije i muzejskog prostora, izgradnja športskih terena na Prižbi,  poticanje zapošljavanja, briga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, stipendije za studente, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje brige o djeci predškolske dobi, potpore korisnicima proračuna (Dječji vrtići, Narodna knjižnica, Blatski fižuli, Zajednica športa, društva u kulturi, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje), uređenje muzejsko – galerijskog prostora, te sustavno prostorno planiranje i zaštita okoliša.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica kojim se utvrđuju osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lučica. Općina Blato  provodi postupak izmjene UPU Lučica kojim će evidentirati prilazni put od glavne ceste do predmetnih parcela, a  koji na terenu već postoji.

Vijeće je također jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu, za što je u Proračunu Općine Blato za 2019. godinu osigurano 20.250,00 kn.

U nastavku sjednice Vijeće je donijelo Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata kojom se određuje pravo i način provedbe sufinanciranje prijevoza učenika i studenata s mjestom prebivališta na području Općine Blato, a koji se školuju izvan otoka Korčule. U Proračunu Općine Blato za 2019. godinu za ovu namjenu predviđeno je 15.000,00 kn.

Donošenjem Programa rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti odnosno akti koje će Općinsko vijeće poduzimati odnosno donositi tijekom 2019. godine u cilju ostvarenja zadaća iz samoupravnog djelokruga ovog tijela propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Blato i drugim propisima.

Vijeće je donijelo  i Analizu  stanja  sustava  zaštite i spašavanja na području Općine Blato, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2019. godinu  čijim se donošenjem  omogućuje  kvalitetna  priprema   protupožarne  sezone, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa. Vijeće je također prihvatilo i Izvješće o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Općinu Blato za 2018. godinu i Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2019. godinu koji se donosi radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Općine Blato.

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo  Program rada  Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2019. godinu koji se sastoji  se od pet poglavlja (Socijalna problematika mladih, Suradnja sa savjetima mladih, Provođenje humanitarnih akcija, Blatsko sportsko ljeto i Sudjelovanje u kulturnim događanjima)  koje će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao način rješavanja tih pitanja  s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih općine Blato.


Ispis