Zgrada Opcine

Dana 16. studenoga 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato po hitnom postupku. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato izradila je tvrtka Grgurević & partneri d.o.o. iz Zagreba. Osnovni ciljevi  izrade Izmjene i dopune PPUO Blato su usklađenje sa Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije, usklađenje s Zakonom o prostornom uređenju, usklađenje s posebnim propisima, koji su proizašli iz zahtjeva za izradu javnopravnih tijela, te razmatranje pristiglih zahtjeva građana.

Općina Blato planira nakon donošenja ovih Izmjena i dopuna Plana započeti postupak usklađenja tj. Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja sjeverne i južne obale Općine Blato kako bi se ove izmjene odredbi za provođenje primjenjivale i na UPU-e.

Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato bilo je potrebno donijeti po hitnom postupku, jer je ovim Planom izvršena  i izmjena kartografskog prikaza vodnogospodarskog sustava, u kojem su izvršene  izmjene u sustavu kanalizacije južne obale, kako bi se mogla ishoditi lokacijska dozvola koja je potrebna za nastavak projekta izgradnje kanalizacije južne obale Općine Blato.


Ispis