Zgrada Opcine

Dana 26. listopada 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine;
  3. Prijedlog Odluke o provedbi javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato;
  4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato;
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato;
  6. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2018. godinu. Ukupni prihodi i primici u tekućoj godini iznose 5.482.228,73 kuna (14,86% godišnjeg plana). Ukupni rashodi i izdaci u tekućoj godini iznose 6.099.437,93 kuna (15,95% godišnjeg plana) što je dovelo do manjka prihoda nad rashodima u visini od 617.209,20 kuna, koji zajedno sa viškom prihoda nad rashodima iz prošle godine u visini od 1.351.630,27 kuna, daje ukupan pozitivan financijski rezultat u iznosu od 734.421,07 kune. Analizirajući kategoriju prihoda od poreza na dohodak, kao najznačajnijeg izvornog općinskog prihoda, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, došlo je do značajnog porasta od 29,88 % ili u apsolutnom iznosu od 631.961,42 kuna.

Razlog ovom povećanju jest donošenje Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prosincu 2017. godine (NN 127/17), kojim je predviđeno  da se od ukupno ostvarenih prihoda od poreza na dohodak 17% izdvaja za fiskalno izravnanje. U kategoriji poreza na imovinu, kod povremenih poreza u koje spada porez na nekretnine, ostvareno je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine za čak 607.304,72 kune ili 611,69%. Odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti u dijelu rashoda zabilježena su na kapitalnim investicijama iz razloga što je kao i u dijelu prihoda većina kapitalnih projekata vezana za nadolazeće natječaje (sanacija deponija Sitnica, izgradnja reciklažnog dvorišta, galerijsko-muzejski prostor, izgradnja dječjeg vrtića).

Vijeće je također prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine, kojim su obuhvaćena detaljna izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka,  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja, Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u sportu i Programa zdravstva i socijalne skrbi za prvih šest mjeseci 2018. godine.

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o provedbi javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato kojom se utvrđuje pravni interes za provedbu javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato označenim kao čest.zem. 20548/2, 20561/31, 20561/32 i 20561/33 k.o. Blato na kojima će se formirati građevinska čestica ukupne površine 2.040 m2, namijenjena za izgradnju sportskih objekata (teniskih terena) s popratnim sadržajima radi obavljanja sportsko-rekreacijske i uslužne djelatnosti.

Prihvaćanjem Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Blato, određuju se vrste građevinskih radova  na koja se zabrana odnosi, područja - zone zabrane, razdoblje kalendarske godine  u kojem se ne mogu izvoditi radovi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor i prekršajne odredbe.

Vijeće je prihvatilo i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato kojim se mijenja i donosi novi Dodatak 1, jer je utvrđeno nekoliko nerazvrstanih cesta koje su bile propuštene u prošlom dodatku te je izvršeno cijepanje određenih nerazvrstanih cesta s obzirom na stvarno stanje.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato. Program sadrži Program sadrži ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, površine određene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, površine određene za prodaju, površine određene za zakup i površine određene za ostale namjene maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Blato, prema podacima iz katastra zemljišta za katastarsku općinu Blato iznose 33,4443 ha.

Vijeće je prihvatilo i Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2017. godinu prema kojem je iskazan gubitak  u visini od 55.751,48 kn. Ukupni prihodi iznose 7.981.272,46 kn, a ukupni rashodi 8.037.023,94 kn. Poslovanje Društva u 2017. godini obilježilo je povećanje prihoda od prodaje vode za 9%, što je s obzirom na nepovoljne uvjete vodoopskrbe i povećane troškove u protekloj godini  rezultiralo bitno manjim gubitkom od očekivanog.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština Društva, prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2017. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, uz poseban osvrt na aktivnosti u realizaciji projekta selektivnog prikupljanja otpada, održavanje deponija Sitnica i uređenje plaža na području općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godine, prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 3.981,99 kn, pri ukupnim prihodima od 6.364.845,01 kn i ukupnim rashodima od 6.360.863,02 kn.


Ispis