Zgrada Opcine
  • Prijedlog Odluke o pdfIzmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2006. godinu;
  • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području općine Blato;
  • Prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području općine Blato;
  • Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za financije, proračun, gospodarstvo, razvoj, poljodjelstvo, selo i seljaštvo;
  • Izvješće o radu komunalnog redara Općine Blato za 2005. godinu.
  • Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Vodovoda d.o.o. Blato za 2005. godinu;
  • Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za 2005. godinu

10. sjednica Općinskog vijeća - 1. lipnja 2006. godine

Općinsko vijeće Blato održalo je u četvrtak 1. lipnja 2006. godine svoju 10. sjednicu na kojoj se raspravljalo o sedam točaka dnevnog reda.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2006. godinu koji u svom prihodovnom dijelu iznosi 17.335.000, dok u rashodovnom dijelu iznosi 19.135.000. kuna. (--> pdflink )

U nastavku sjednice načelnik Općine Blato Ivo Gavranić upoznao je nazočne sa Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato, kojom se Odlukom vrši nova regulacija prometa u centru Blata, na način da će se uvesti više pješačkih zona, naplatno parkiralište istočno od Doma zdravlja, te pojedine dvosmjerne ulice u samom centru pretvoriti u jednosmjerne (više u Izvješću sa 21. sjednice Općinskog poglavarstva) Istaknuto je također kako Općina Blato u realizaciji ove Odluke očekuje suradnju Policijske postaje Korčula, te je u tom smislu upućen dopis MUP-u, odnosno Ravnateljstvu policije u kojem se zahtjeva svakodnevno uredovanje djelatnika policije – kontakt policajca na prometnicama u centru Blata, budući stanje u prometu postaje neizdrživo glede nekulture vozača automobila. U tu svrhu Općina Blato angažirati će u ljetnim mjesecima i jedinice prometne mladeži, te i na taj način pomoći regulaciji prometa.
Vijećnici su podržali Odluku o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području općine Blato, te istaknuli kakao će ista omogućiti postizanje jedne više razine uslužnih djelatnosti u Blatu i doprinijeti da Blato sve više poprima obilježja jedne urbane cjeline.

Kako je ostavkom vijećnika koalicije HSS-a -HNS-a ostalo upražnjeno mjesto u Odboru za financije i proračun na ovoj sjednici, a na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje izabran je, većinom glasova vijećnika, Danko Mirošević, obrtnik iz Blata za novog člana Odbora za financije i proračun.

Vijećnici su prihvatili i Izvješće komunalnog redarstva Općine Blato tijekom 2005. godine u kojem su upoznati sa radom komunalnog redarstva koji sukladno Odluci o komunalnom redu u suradnji sa komunalnim poduzećem EKO d.o.o. vrši aktivnosti na održavanju čistoće, kulturnog izgleda naselja, održavanju javnoprometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim tvarima, te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području Općine Blato.

Financijsko izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato podnio je direktor Rade Kaštropil u kojem je upoznao nazočne kako je zbog smanjenog obima prodaje vode za oko 50m3, a koja se uglavnom odnosi na gospodarske subjekte, ostvaren manji gubitak u iznosu od 21.826,89 kuna. Ujedno je istaknuo kako je završena treća faza vodoistražnih radova na području blatskog vodocrpilišta koju provode Hrvatske vode, čime je dobivena stručna podloga temeljem koje će se utvrditi zone sanitarne zaštite na izvorištu u «Blatskom polju», što su vijećnici posebno pohvalili, jer će utvrđivanjem istih još više doprinijeti održavanju dosadašnje dobre kvaliteta vode s naših izvorišta. Inače, u Izvješću je istaknuto kako je, sukladno rezultatima analiza koje vrše Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, kvaliteta vode u 2005. godini bila najbolja u posljednjih deset godina.

Na kraju sjednice direktor komunalnog poduzeća EKO d.o.o. Marino Sardelić upoznao je Općinsko vijeće, koje je ujedno zasjedalo kao Skupština Društva s Izvješćem o poslovanju komunalnog poduzeća EKO d.o.o. za 2005. godinu, prema kojem je iskazana dobit od 1.318 kuna, te će se sukladno odluci Skupštine Društva ista upotrijebi za zadržanu dobit.

U sklopu rasprave podržana je aktivnost koje EKO d.o.o. provodi u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta. Budući je Općina Blato jedina jedinica lokalne samouprave koja vrši selektivno prikupljanje otpada na hrvatskim otocima, posebno je podržana aktivnost EKO-a u realizaciji tog projekta, kao i projekta uređenja i sanacije deponija Sitnica za koji je izrađena Studija utjecaja na okoliš, a u skoro vrijeme očekuje se i javni uvid. Inače projektnu dokumentaciju za sanaciju i zatvaranje odlagališta Sitnica izradila je tvrtka Ecoina d.o.o., a sam projekt se financira sredstvima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i sredstvima iz općinskog proračuna.

pdfSlužbeni glasnik br.3/2006


Ispis