Zgrada Opcine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, i 112/19- u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša raspisuje

 O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato

VIŠI STRUČNI SURADNIK  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

Osobe prijavljene na oglas moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 1. punoljetnost;
 2. hrvatsko državljanstvo;
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

  Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili tehničkog smjera (prednost ima tehnički smjer)
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Uvjet iz točke 1. posebnih uvjeta za prijam u službu ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim uvjetima stekle visoku stručnu spremu

Na oglas se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni ispit.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu javiti kandidati oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ako ga ima (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a);
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave - kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja);
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su uz prijavu na oglas dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Postupak prijma u službu obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Blato www.blato.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. 

Na istoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Blato objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanja 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana osobno ili poštom na adresu: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom; Oglas za višeg stručnog suradnika - ne otvarati“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. 

Općina Blato zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 023-05/24-01/18
URBROJ: 2117-13-04/1-24-1
Blato, 15. svibnja 2024. godine

PROČELNICA
Dorotea Žanetić, dipl. ing.

pdfOpis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje


Ispis