Adventska Kucica 12 2021

Oglas o prodaji drvene adventske kućice

Članak 1.

Predmet prodaje je drvena adventska kućica u vlasništvu Općine Blato.

Članak 2.

Podaci o kućici
Drvena “adventska” kućica dimenzija 2,3 m x 2,8 m.
Prodajna cijena drvene “adventske” kućice je 2.000,00 kn.

Članak 3.

Uvjeti nadmetanja

Prodaja se provodi putem javne dražbe – usmeno nadmetanje. Najpovoljnija je ponuda s najvišom cijenom.

Članak 4.

Mjesto i vrijeme prodaje

Javna dražba održat će se na prostorijama Općine Blato, Trg.Dr Franje Tuđmana 4, dana 23. studenoga 2022. godine s početkom u 9:00 sati.

Predmet prodaje može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 12:00 sati uz prethodni dogovor na telefon: 099 5437110, kontakt osoba Tanja Cetinić.

Članak 5.

Način i pravila javnog nadmetanja

Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.

Kao kupci mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje su do početka nadmetanja položile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene na transakcijski račun Općine Blato, broj HR0623400091802500002, model uplate HR: 68, poziv na broj 7781- OIB kupca.

Prije početka dražbe ponuditelji su dužni položiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar uz punomoć za davanje ponude na dražbi, ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra.

Ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke, broj tekućeg računa ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditelju čije ponude ne budu odabrane te kontakt telefon.

Neće se uzeti u razmatranje nepotpune prijave ili prijave osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog nadmetanja.

Prilikom usmene javne dražbe iznosi se podižu prema pojedinačnim mogućnostima, dok je najmanji mogući iznos podizanja cijene 200,00 kn.

Kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu po proteku dvije minute od davanja ponude.

Članak 6.

Prodaja i zaključenje ugovora

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju drvene “adventske” kućice dužan je s Općinom Blato sklopiti ugovor u roku od 3 dana od dana zaključenja dražbe, a u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti ugovorenu cijenu na račun Općine Blato, broj HR0623400091802500002 otvoren kod Privredne banke Zagreb, te u roku od 3 dana od uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljenu drvenu „advetnsku“ kućicu.

Sudioniku nadmetanja koji uspije u nadmetanju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a u slučaju odustajanja od sklapanja ugovora ili neispunjenja ugovora, jamčevina se ne vraća te će se drvenu „advetnsku“ kućica prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

Ostalim sudionicima nadmetanja koji nisu uspjeli na nadmetanju jamčevina se vraća.

Članak 7.

Cjelokupni tekst oglasa nalazi se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Blato.

 

KLASA: 023-05/22-01/57
URBROJ: 2117-13/02-01-22-1
Blato, 16. studenoga 2022. godine

NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.,v.r.

Preuzimanje: Oglas o prodaji drvene adventske kućice


Ispis