Adventska Kucica

Na temelju članka 41. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21) Načelnik Općine Blato, dana 16. studenoga 2022. godine, objavljuje

Javni poziv za zakup adventske kućice u Gradskom parku za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana

Općina Blato (u daljnjem tekstu: Organizator) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup adventske kućice u Gradskom parku za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana u vremenu od 1. prosinca 2022. godine do 15. siječnja 2023. godine.

Organizator daje u zakup:

jednu (1) adventsku kućica dimenzija 3,5 m x 3,5 m, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Početna cijena zakupa adventske kućice dimenzija 3,5 m x 3,5 m iznosi 2.000,00 kn za razdoblje 1. prosinca 2022. godine do 15. siječnja 2023. godine.

U cijenu zakupa adventske kućice uključen je priključak električne energije.

Neposredno ispred adventske kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti ugostiteljske stolove i stolice, te koristiti natkriveni dio s već postavljenim stolovima i klupama.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću.

Ponuda treba sadržavati:

1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke,
2. obrazac ponude, može se preuzeti na web stranici Općine Blato: www.blato.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato,
3. ponuđeni iznos zakupa u kunama za adventsku kućicu,
4. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

1. za pravne osobe: rješenja o upisu u sudski registar,
2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati),
3. potvrdu Općine Blato da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Blato do dana objave natječaja,
4. dokaz o uplati jamčevine

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kuna na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002 (Model: HR 68 i Poziv na broj 5738-OIB).

Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u zakupninu adventske kućice. Preostali iznos zakupnine ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 30. prosinca 2021. godine.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Organizator će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu adventske kućice.

Izabrani ponuditelj je dužan svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika adventske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Ponude se podnose na adresu: Općina Blato, Trg dr Franje Tuđmana 4, 20271 Blato u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ZA ZAKUP ADVENTSKE KUĆICE-NE OTVARAJˮ.

Rok za predaju ponuda je 25. studenoga (petak) 2022. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave, a javno otvaranje ponuda biti će istog dana u 13:00 sati. Lista s odabranim ponuditeljem objavit će se na web stranici Općine Blato.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena ili ponuditelj odustane od iste do kraja isteka roka za predaju ponude, uplaćena jamčevina se vraća na njegov žiro račun naveden u ponudi.

U slučaju da adventska kućica, nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna Organizator zadržava pravo neposredne dodjele iste po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.

Zakupnik je dužan vratiti adventsku kućicu najkasnije do 16. siječnja 2023. godine, Općini Blato u stanju u kakvom ju je zaprimio.
Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na adventskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Organizatora

Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću adventske kućice i okolni prostor.

Nije dozvoljeno davanje adventske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama bez odobrenja Organizatora.

KLASA: 372-01/22-01/7
URBROJ: 2117-13/02-01-22-1
Blato, 16. studenoga 2022. godine

NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.,v.r

Preuzimanje: Javni poziv za zakup adventske kućice u Gradskom parku za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana


Ispis