Opcina Stipendije

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika od 13. srpnja 2022. godine, KLASA: 602-01/22-01/7, URBROJ: 2117-13-01-22-5, Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.

I. Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima/učenicima koji imaju prebivalište na području Općine Blato.

II. Za akademsku/školsku godinu 2022./23. Općina Blato stipendirati će:

    a) 2 studenta sukladno Listi reda prvenstva utvrđenoj Pravilnikom o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 4/03 i 1/04);

    b) 1 učenika srednje škole deficitarnog zanimanja; medicinska sestra/medicinski tehničar

    c) 1 studenta deficitarnog zanimanja - doktor medicine;

    d) 1 najuspješnijeg učenika/ce završnog razreda Srednje škole Blato, na prijedlog Srednje škole Blato;

III. Kandidati pod točkom a) uz prijavu za natječaj dužni su, sukladno kriterijima za izradu Liste reda prvenstva, priložiti slijedeću dokumentaciju;
    - potvrda o redovnom upisu na fakultet/srednju školu, odnosno o upisu tekuće akademske/školske godine (status redovnog studenta/učenika);
    - preslika osobne iskaznice; OIB
    - preslika svjedodžbi prethodnih razreda srednje škole, te završnog ispita (državne mature) za studente 1. godine;
    - prijepis ocjena iz indeksa za prethodnu godinu obrazovanja za studente 2. i kasnijih godina;
    - potvrde o školovanju za ostalu braću i sestre, a za djecu koja još nisu obuhvaćena školovanjem rodni list;
    - dokaz o postignutim rezultatima na županijskim i državnim natjecanjima, dobivenim nagradama i priznanjima, objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, sudjelovanju na znanstvenim skupovima, dobivenim nagradama na višim i visokim studijima, te dobivenoj rektorovoj nagradi;
    - izjava kandidata da nije primatelj stipendije po nekoj drugoj osnovi;
    - ukoliko postoji invalidnost kod kandidata ili roditelja, potrebno je dostaviti Rješenje o invalidnosti, za roditelja stradalnika Domovinskog rata potrebno je dostaviti Uvjerenje o statusu stradalnika Domovinskog rata;
    - Izjava o zajedničkom domaćinstvu.

IV. Mjesečna stipendija iznosi 700,00 kuna. S najpovoljnijim kandidatom Općinski načelnik sklopit će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

V. Rok za prijavu na natječaj je 1. listopada 2022. godine. Natječaj je objavljen na službenoj stranici Općine Blato (www.blato.hr), oglasnoj ploči Općine Blato, oglasnoj ploči Srednje škole Blato i Radio Blatu;

VI. Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom, na adresu:

Općina Blato
«Natječaj za stipendije»
Trg dr. Franje Tuđmana 4
20271 Blato

VII. Prijave dostavljene nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.

VIII. Prijedlog Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato objaviti će se na oglasnoj ploči u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava. U roku od 8 dana od objave Liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Listu.

NAČELNIK:
Ante Šeparović, dipl.ing.

Preuzimanje: Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.


Ispis