Natj Polj Zem 7 2021

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 92/18), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato (Službeni glasnik 1/20) i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 320-02/20-06/108, URBROJ: 525-07/0172-21-5 od 11. ožujka 2021. godine i URBROJ: 525-07/0172-21-7 od 20. travnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Blato objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato

I.

Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato  predviđeno za prodaju.

Popis katastarskih čestica koje su predmet ovog natječaja nalazi se na oglasnoj ploči Općine Blato i na web stranici Općine Blato (  www.blato.hr ) te je sastavni dio ovog Natječaja.

II.

Pismena ponuda za kupoprodaju neke od nekretnina sadržanih u Popisu katastarskih čestica koje su predmet ovog Natječaja sadrži: 

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OIB za fizičke osobe odnosno MB i OIB za pravne osobe,
 • presliku osobne iskaznice ili izvod iz sudskog registra,
 • katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,
 • visinu ponuđene kupoprodajne cijene,
 • ponudi se obvezatno prilaže dokaz o pravu prvenstva iz točke IV. ovog natječaja,
 • gospodarski program za svaku PTC / katastarsku česticu za koju se podnosi ponuda,
 • dokumentaciju iz točke III. dostavljenu uz ponudu.

III.

Sudionici javnog natječaja za prodaju dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 • potvrdu Općine Blato o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
 • očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,
 • izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske,
 • izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je kupio po provedenim natječajima, 
 • izjavu da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za prodaju koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru, 
 • gospodarski program – Obrazac 1. 

Sudionici javnog natječaja dužni su uz ponudu priložiti i dokumentaciju temeljem koje ostvaruju pravo prvenstva iz točke IV. ovog Javnog natječaja, i to: 

 1. Nositelj OPG-a - Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) 
 2. Vlasnik obrta - Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra
 3. Pravna osoba - Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra 
 4. Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća - BON 1 
 5. Poljoprivreda primarna djelatnost - Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe), - Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe) 
 6. Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt - Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog objekta 
 7. Dosadašnji posjednik - Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade 
 8. Mlađi od 41 god. - Osobna iskaznica 
 9. Datum upisa u upisnik PG - Rješenje o upisu u upisnik PG 
 10. Bavi poljoprivrednom proizvodnjom - Upisnik poljoprivrednih proizvođača 
 11. Ekonomska vrijednost PG - Potvrda Ministarstva poljoprivrede 
 12. Vrsta poljoprivredne proizvodnje - Gospodarski program,  Za sjemensku proizvodnju – rješenje Ministarstva poljoprivrede 
 13. Obrazovanje - Diploma ili svjedodžba 
 14. Hrvatski branitelj - Potvrda Ministarstva branitelja 
 15. Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja - Potvrda Ministarstva branitelja 
 16. Broj članova OPG-a - Rješenje o upisu u upisnik PG 

Sudionici javnog natječaja za prodaju - dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ove točke, priložiti i izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja. 

Sudionici javnog natječaja iz prethodnog stavka koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nema gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja. 

Izjave iz stavka 1. podstavak 4., 5. i 6., stavka 3. i  4. ove točke prilažu se na Obrascu 2., Obrascu 3., Obrascu 4. i na Obrascu 5. koji su u prilogu ovog Javnog natječaja i čine njegov sastavni dio. 

Kod utvrđivanja kriterija iz točke IV. stavka 1. točke b) ovog Javnog natječaja mirni posjed se priznaje ponuditelju kojemu je istekao ugovor ili je istekla nagodba za višegodišnje nasade sklopljena na određeno vrijeme, u posjedu su tog zemljišta, a koji je od isteka ugovora/nagodbe do raspisivanja javnog natječaja podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta. 

Kod utvrđivanja kriterija iz točke IV. stavka 1. točke c) i d) ovog Javnog natječaja ponuditelj mora biti u Upisniku poljoprivrednika upisan najmanje tri godine do objave natječaja i nositelj tog OPG-a u trenutku raspisivanja natječaja.

IV.

Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom: 

 1. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Blato, 
 2. dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja,
 3. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Blato, najmanje tri godine do objave javnog natječaja 
 4. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Blato, najmanje tri godine do objave javnog natječaja 
 5. fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Blato, najmanje tri godine do objave javnog natječaja 
 6. zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja 
 7. fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom 
 8. ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. 

Ako je više osoba iz prethodnog stavka u istom redoslijedu prava prvenstva za prodaju, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu: 

 1. imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8.000 do 100.000 eura 
 2. pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom: 
 1. povrtlarstvom
 2. voćarstvom (osim oraha)
 3. vinogradarstvom
 4. maslinarstvom 

       c. pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom 

       d. obrazovanje iz područja poljoprivrede,  

       e. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja 

       f. veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

       g. dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.

V.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u Javnom natječaju ima pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete. 

VI.

Nevažećim ponudama smatraju se: 

 • ponude pristigle izvan roka, 
 • nepotpisane ponude,
 • ponude ponuditelja koji nisu do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,
 • ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene,
 • zajedničke ponude dvaju ili više ponuditelja, 
 • ponude ponuditelja koji je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dao u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagao,
 • ponude ponuditelja za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je prodavatelj bila Republika Hrvatska prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Blato, a koji iznosi 2 ha,
 • ponude koje ne sadržavaju dokumentaciju iz točke II. i točke III. stavka 1. ovog Javnog natječaja.

VII.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se može prodati nekoj osobi iznosi 2 ha, a  uključuje i površine koje su kupljene po ranijim natječajima.

VIII.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom:  „Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj“ na adresu OPĆINA BLATO, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 BLATO u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja.

Javno otvaranje ponuda održat će se 30. kolovoza 2021. godine u 14,30 sati u prostorijama Općine Blato.

IX.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

X.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Blato na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Blato uz pribavljeno prethodno mišljenje Dubrovačko – neretvanske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede. 

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka. 

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o kupoprodaji. 

KLASA: 023-01/18-01/2
URBROJ: 2138/02-02/1-21-100
U Blatu, 22. srpnja 2021. godine

Općinsko vijeće Općine Blato
Predsjednik
Želimir Bosnić, mr.pharm., v.r.

Preuzimanje:   Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato

Preuzimanje tablice:   Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato

Preuzimanje: Izjave i obrasci


Ispis