Zgrada Opcine

Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato („Službeni glasnik Općine Blato“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 20. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje mjera pomoći obveznicima zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato i obveznicima zakupa javnih površina na području Općine Blato za ublažavanje negativnih financijskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje bolest COVID-2019.

Članak 2.

Mjerom iz članka 1. ove Odluke oslobađaju se zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato i zakupnici javnih površina na području Općine Blato od obveze plaćanja zakupnine, koji obavljaju djelatnost, a čije je obavljanje obustavljeno Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. (»Narodne novine« broj 32/20), i to za vrijeme trajanja obustave od 19. ožujka 2020. godine, do prestanka trajanja spomenute Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik na produženje trajanja mjera iz ove Odluke u slučaju produženja mjera utvrđenih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA:810-06/20-01/17, URBROJ: 511-01-300-20-01, od 19. ožujka 2020. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 021-05/20-02/12
URBROJ: 2138/02-02/1-20-50
Blato, 16. travnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Marija Bačić, dr.med., v.r.

 


Ispis   E-mail