Temeljem Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 363-02/20-01/26, URBROJ: 2138/02-01-20-02 od 4. ožujka 2020. godine raspisuje se

 

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine

 

 

I.          Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska na istočnom platou rive na Prižbi u ukupnoj površini od 100 m2, uz minimalnu godišnju zakupninu koja iznosi 5.850,00 kuna.

 

 

 

II.        Javna površina daje se u zakup na 4 (četiri) godine u svrhu obavljanja ugostiteljsko-turističke – trgovačke djelatnosti.

 

III.       Nadmetati se mogu fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato.

 

IV.       Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili neposredno u Općini Blato u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici s naznakom: OPĆINA BLATO, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša „ZA NATJEČAJ“, 20271 BLATO.

 

V.        Ponuditelj je u prijavi za javno nadmetanje dužan navesti naziv, ime, prezime i adresu, dokaz o registriranoj djelatnosti, dokaz o uplati jamčevine koja iznosi 10% početne godišnje  zakupnine za javnu površinu na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002, s pozivom na broj 68 5738-OIB (ponuditelj koji odustane od zakupa gubi pravo na povrat jamčevine), dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato do dana objave natječaja.

 

VI.       Prednost ima ponuđač s najvišom ponuđenom godišnjom cijenom zakupa ukoliko ne postoji zakupnik iz prethodnog razdoblja koji prihvaća uvjete iz najpovoljnije ponude.

 

VII.      Zainteresirani mogu sve dodatne informacije dobiti u Općini Blato.

 

VIII.    Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir.

 

IX.       Nakon pravomoćnosti Zaključka o najpovoljnijem ponuditelju izabrani ponuđač dužan je sklopiti Ugovor o zakupu s Općinom Blato.

 

X.        Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor u navedenom roku smatrat će se da je odustao, a površina će biti prepuštena drugom ponuđaču.

 

KLASA: 363-02/20-01/26

URBROJ: 2138/02-01-20-03

Blato,  5. ožujka 2020. godine

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ante Šeparović, dipl. ing.


Ispis