Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 5., 25. i 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 7/16) i Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području poduzetničke zone „Krtinja“ (Službeni glasnik Općine Blato 5/06) Općinski načelnik Općine Blato raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Krtinja

1.Predmet javnog natječaja je zakup građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Krtinja u vlasništvu Općine Blato označenog kao čest. zem. 20441/1 z. u. 7626 površine 450 m2 i čest.zem. 20442/1 z.u. 1256 površine 162 m2 obje k.o. Blato ukupne površine 612 m2 na određeno vrijeme od 10 (deset) godina.

2. Zemljište iz točke I. daje se u zakup radi obavljanje proizvodne ili ostale djelatnosti u skladu s urbanističkom regulativom Poduzetničke zone Krtinja.

3.Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1.175,00 kn bez PDV-a. Na utvrđenu visinu zakupnine obračunava se PDV sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

4. Javni natječaj provodi Povjerenstvo za raspolaganje zemljištem na području Poduzetničke zone Krtinja prikupljanjem pismenih ponuda. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i na web stranici Općine Blato.

5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato.

6. Ponuda treba sadržavati:

ime, prezime i prebivalište, zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje podataka (za fizičke osobe) odnosno naziv i adresu sjedišta (za pravne osobe), OIB, telefon i osnovne podatke o ponuditelju, broj tekućeg računa za fizičku osobu odnosno žiro računa za pravnu osobu zbog eventualnog povrata jamčevine. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje, opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

- presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje (za pravne osobe),

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,

- dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato, do dana objave natječaja,

- potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga i uplaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,

- potvrdu nadležnog suda da protiv fizičke osobe ponuditelja odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi ponuditelja nije pokrenut kazneni postupak odnosno da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,

- izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti na zemljištu iz točke I.

7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: OPĆINA BLATO, Povjerenstvo za raspolaganje zemljištem na području Poduzetničke zone Krtinja, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, uz naznaku: „NE OTVARAJ – PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI KRTINJA“.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato.

8. Ponude će se javno otvoriti 27. ožujka 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Blato.

9. Natjecatelj je dužan uz prijavu na Javni natječaj priložiti i potvrdu o uplati jamčevine za sudjelovanje u natječaju u visini jedne početne mjesečne zakupnine (1.175,00 kn) na žiro-račun Proračuna Općine Blato br.: IBAN HR0623400091802500002, model HR68, s pozivom na broj: 7722-OIB, s naznakom „jamčevina za zakup građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Krtinja“.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u zakupninu. Najpovoljniji natjecatelj koji odustane od svoje ponude nakon primitka Odluke o najpovoljnijoj ponudi gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene vratit će se jamčevina u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

10. Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjete iz Javnog nadmetanja i koja ima najveću ponuđenu zakupninu.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje zemljištem na području Poduzetničke zone Krtinja s obrazloženjem i uputom o pravu na prigovor, a ista se dostavlja svim natjecateljima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

12. Na temelju konačne Odluke o najpovoljnijoj ponudi Općina kao zakupodavac zaključuje sa zakupnikom ugovor o zakupu koji u ime Općine potpisuje Općinski načelnik.

13.Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od prijema Odluke o najpovoljnijoj ponudi sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

14. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Blato zadržava pravo odabrati ili ne odabrati najpovoljniju ponudu odnosno poništiti Javni natječaj, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Zainteresirani natjecatelji sve dodatne informacije mogu dobiti u Općini Blato svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 sati ili na tel: 020/851-041 ili 851-141.

KLASA: 302-05/02-01/16

URBROJ: 2138/02-01-20-252

Blato, 9. ožujka 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Šeparović, dipl. ing.


Ispis