VODOVOD D.O.O. BLATO

32. ULICA 7/2

20271 BLATO

JAVNI POZIV

radi sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti

- nositeljima stvarnih prava i posjednicima na nekretninama koja se nalazi u zahvatu izvođenja radova za ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA – AGLOMERACIJA BLATO – PRIKUPLJANJE I ODVODNJA OTPADNIH VODA, 2. SKUPINE i to nekretninama označenim kao čest. zem. 22580/12 i 22583/10 obje k.o. Blato.

Naprijed navedene nekretnine bit će predmetom izvlaštenja radi izvođenja radova za ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA – AGLOMERACIJA BLATO – PRIKUPLJANJE I ODVODNJA OTPADNIH VODA, 2. SKUPINE.

Stoga se upućuje poziv svim nositeljima stvarnih prava i posjednicima predmetnih nekretnina da u svrhu očitovanja i postizanja sporazuma oko sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti, pristupe u prostorije Vodovod d.o.o. Blato, Blato, 32. ulica 7/2, osobno ili putem punomoćnika, u razdoblju od 13. siječnja 2020. godine do 24. siječnja 2020. godine, u vremenu od 11.00 do 15.00 sati.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na brojeve telefona 020/851-720 i mobitela 099/2680-617.

Direktor:

Ruška Gavranić, ing.građ.

Dostaviti:

  • Oglasna ploča Općine Blato

  • Web stranica Općine Blato

  • Radio Blato

  • Pismohrana


Print   Email