VODOVOD D.O.O. BLATO

32. ULICA 7/2

20271 BLATO

JAVNI POZIV

radi sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti

- nositeljima stvarnih prava i posjednicima na nekretninama koje se nalazi u zahvatu izvođenja radova za ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA BLATO – FEKALNI KOLEKTORI I CRPNA STANICA, SJEVERNI SLIV, 2. SKUPINE i to nekretninama označenim kao čest.zgr. 1940 i 4044 i čest.zem. 22597/40, 22597/41, 22597/45, 22597/64 i 22597/65 sve k.o. Blato.

Naprijed navedena nekretnina bit će predmetom izvlaštenja radi izvođenja radova za ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA BLATO – FEKALNI KOLEKTORI I CRPNA STANICA, SJEVERNI SLIV, 2. SKUPINE.

Stoga se upućuje poziv svim nositeljima stvarnih prava i posjednicima predmetne nekretnine da u svrhu očitovanja i postizanja sporazuma oko sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti, pristupe u prostorije Vodovod d.o.o. Blato, Blato, 32. ulica 7/2, osobno ili putem punomoćnika, u razdoblju od 13. siječnja 2020. godine do 24. siječnja 2020. godine, u vremenu od 11.00 do 15.00 sati.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na brojeve telefona 020/851-720 i mobitela 099/2680-617.

Direktor:

Ruška Gavranić, ing.građ.

Dostaviti:

  • Oglasna ploča Općine Blato

  • Web stranica Općine Blato

  • Radio Blato

  • Pismohrana


Ispis   E-mail