Odrzana 8 Sjednica Vijeca 2022

8. sjednica Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Zaključka po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica;
  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato;
  3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala1";
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12916/5 k.o. Blato;
  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2022. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
  7. Prijedlog Odluke o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Blato;

Dana 10. veljače 2022. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je većinom glasova prihvaćen Zaključak po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica kojim se Zadužuje Općinski načelnik da Općinskom vijeću, između ostaloga, pismeno obrazloži zašto nije nakon započetih radova i dobivenih informacija o promjeni kategorizacije tla odmah zaustavio radove, obavijestio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Svjetsku banku i pokrenuo postupak pronalaženja dodatnih financijskih sredstava i odabira najpovoljnijeg izvođača radova i zašto pri sanaciji deponija Sitnica nije koristio projekt ECOINE već je naručio novi projekt. Ovim Zaključkom Načelnik se također zadužuje da Općinskom vijeću pismeno obrazloži i koje je odgovorno tijelo Općine Blato i na temelju koje pravne osnove utvrdilo namjenu preostalog viška materijala iz iskopa na sanaciji deponija Sitnica, tko je utvrdio količinu navedenog materijala, tko je utvrdio postupak određivanja izvršitelja te namjene i tko je odredio datum uvođenja u posao.

Vezano za prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato, kojom se utvrđuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato, uređuju kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, cijenu obvezne minimalne javne usluge, te sva druga pitanja koje Zakon o gospodarenju otpadom propisuje kao obvezan sadržaj Odluke, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, većinom glasova donesen je Zaključak kojim se navedeni prijedlog Odluke vraća na doradu, temeljem njihovih primjedaba i prijedloga.

Također, vezano za prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala1", kojim se jedna od značajnijih izmjena odnosi se na otklanjanje pojedinih ograničenja koja proizlaze iz važećih prostorno-planskih rješenja uočenih u provedbi, a koje je otklanjanje od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva u obuhvatu Plana, što posebice uključuje reviziju prometnog rješenja i pojedinih urbanističkih parametara, kao i preispitivanje namjene pojedinih površina, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, većinom glasova donesen je Zaključak kojim se navedeni prijedlog Odluke vraća na doradu, temeljem njihovih primjedaba i prijedloga.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12916/5 k.o. Blato kojim je utvrđeno da je na čest.zem. 12916/5 k.o. Blato površine 40 m2 (nastala od čest.zem. 12916/1 k.o. Blato, u naravi uređeno zemljište - okućnica u predjelu Karbuni) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja uređeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća iz Proračuna Općine Blato za 2022. godinu, za što je u Proračunu Općine Blato za 2022. godinu osigurano 26.000,00 kn. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Blato imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici.

U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato kojom se prihvaća kao najpovoljnija ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na javnom natječaju objavljenom 22. srpnja 2021. godine, koji je objavilo i provelo Općinsko vijeće Općine Blato, i to za čest. zem. 30228 površine 0,055 ha, čest.zem. 30229/4 površine 0,0399 ha i čest.zem. 30229/5 površine 0,0394 ha sve k.o. Blato u predjelu Čelina – ponuda koju je dao Franko Šeparović iz Blata, 5. ulica 18/2. Kupoprodajna cijena iznosi 21,87 kn/m2 i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom.

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo i Odluku o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato kojom se za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato imenuju: Jakica Žaknić, Ante Žaknić, Ivana Šeparović, Franko Šeparović, Dora Donjerković, Petra Cetinić, Ivan Baničević,

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Blato kojim se Nina Cvitković Đone, mag. inf., imenuje ravnateljem Narodne knjižnice Blato na nepuno radno vrijeme od 2 sata dnevno.

 


Ispis