Zgrada Opcine Obavijest

Dana 06. srpnja 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2018. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31421/5 k.o. Blato;
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12955/120  k.o. Blato;
  5. Prijedlog Odluke  o protokolu Općine Blato;
  6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Blato od 2018. do 2021. godine;
  7. Prijedlog Programa izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Blato od 2018. – 2020. godine;
  8. Prijedlog Programa rada  Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2018. godinu.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo  prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2018. godinu u iznosu od 38.234.845,00   kuna, kao i  Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2018. godinu koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato i Izmjene i dopune Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato.

U odnosu na važeći Proračun smanjenje iznosi 268.155,00 kn ili 0,7%.

Najznačajnije promjene koje su iskazane na pozicijama prihoda su slijedeće:

Planirano je povećanje prihoda od poreza na imovinu za 50.000,00 kuna zbog realizacije poreza na promet nekretnina, za kojeg se već u ovom trenutku može predvidjeti bolja realizacija u odnosu na proteklu godinu.

Za potpore iz proračuna predlaže se smanjenje u visini novo planiranih troškova za investicijska ulaganja, što se prije svega odnosi na nastavak izgradnje oborinske kanalizacije, koje je u izvornom proračunu bilo planirano u punom preostalom iznosu investicije od 2.500.000,00 kuna. Kako još uvijek nije izgledno sufinanciranje ove investicije od strane Hrvatskih voda, prema kojima je upućen zahtjev, predlaže se smanjenje ove investicije za 1.500.000,00 kuna.

U dijelu imovinsko-pravnih poslova, povećava se stavka za cestu Krtinja- spoj sa ŽC 6222 za 50.000,00 kuna i ista iznosi 150.000,00 kn, a u istom iznosu se predlaže povećanje na cesti Blato-Gršćica.

Uređenje galerije i muzejskog prostora u Blatu, povećava se za 200.000,00 kuna, koje je Općina Blato bila u obvezi osigurati iz vlastitih sredstava temeljem potpisanih ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja iz prošle godine, dok bi se prvotno planirani iznos od 500.000,00 kuna realizirao temeljem novog ugovora iz 2018. godine.

Nadalje, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja ove godine, Ministarstvo državne imovine darovat će Općini Blato dvije parcele (27889/3 i 27891) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi, stoga Općina Blato planira do kraja ove godine izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju i ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu za što će se izdvojiti 100.000,00 kuna.

Prema dogovoru sa predstavnicima Elektrojuga Dubrovnik za  investiciju elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule do kraja godine izdvojit će se 100.000,00 kuna, što se odnosi na sufinanciranje troškova energetskog priključka za trafostanice Duboka i Borova.

U Izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato uvrštava se stavka „Nadoknada štete poljoprivrednicima od posljedica elementarne nepogode - mraza iz 2017. godine“ koja iznosi 275.445,00 kuna, te se za isti iznos povećava  stavka  „Porez i prirez na dohodak“.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi odnose se na Program arheološke baštine Kopila, koji se smanjenjem na 55.000,00 kuna prilagođava iznosu potpore od Ministarstva kulture, te na sufinanciranje monografije akademske slikarice Nataše Cetinić u visini od 30.000,00 kuna, koji je podmiren koncem 2017. godine.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, odnose se na povećanje naknada za novorođenu djecu za 100.000,00 kuna, te na realizaciju Programa javnih radova za aktivaciju nezaposlenih osoba u visini od 210.000,00 kuna, kojom mjerom je Općini Blato krajem 2017. godine  na rok od 6 mjeseci odobreno financiranje edukacija i zapošljavanje osoba koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu odnose se na podmiru imovinsko-pravnih poslova u visini od 290.000,00 kuna, koji su dospjeli na naplatu temeljem potpisanih kupoprodajnih ugovora za sportsku dvoranu.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31421/5 k.o. Blato kojom se se utvrđuje da je na novonastaloj čest.zem. 31541/5 Blato (nastala od čest.zem. 31421/1 k.o. Blato, u naravi dio kuće i dvorište u Gršćici) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, kao i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12955/120  k.o. Blato kojom se utvrđuje da je na novonastaloj čest.zem. 12955/120 k.o. Blato (nastala od čest.zem. 12955/94 k.o. Blato, u naravi vrt i dvorište u Karbunima) također trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Radi usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj: 33/96, 96/01, 13/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11) i izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 –ispravak i 123/17) Vijeće je, većinom glasova, donijelo novu Odluku o općinskom protokolu kojom se uređuje  protokol Općine Blato za vrijeme državnih blagdana, spomendana, obljetnica i neradnih dana, te za vrijeme Tjedna Blata, Blatskog ljeta i ostalih manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

U nastavku sjednice Vijeće je  prihvatilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Blato za period od 2018. do 2021. godine kojima se utvrđuje smjer razvoja sustava civilne zaštite. Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća Općine Blato i Općinskog načelnika, prvenstveno donošenja Plana razvoja civilne zaštite, Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite, kao temeljne podloge daljnjeg funkcioniranja sustava civilne zaštite, a dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces u smislu poštivanja načela sustava civilne zaštite, postupanja i obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i drugih aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i zaštita i spašavanje kao organizirano provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite s ciljem dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

Vijeće je donijelo i Program izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Blato od 2018. – 2020. godine koja prati sadržaj i smjernice Nacionalne strategije.

Glavni cilj prihvaćanja ovog Programa je nastojanje naglašavanja, uspostavljanja i provođenja učinkovitog i odgovornog cjelovitog sustava skrbi o osobama s invaliditetom na području općine putem mjera i aktivnosti koje Općina Blato može poduzimati prema svojim mogućnostima i provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama, udrugama osoba s invaliditetom i svim drugim pravnim i fizičkim osoba koje će htjeti surađivati na ovom području.

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo  Program rada  Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2018. godinu koji se sastoji  se od pet poglavlja koje će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao način rješavanja tih pitanja  s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih općine Blato.


Ispis   E-mail