Zgrada Opcine

Dana 08. veljače 2018. godine u vijećnici Općine Blato održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Statuta Općine Blato;
  2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato;
  3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o općinskim porezima;
  5. Prijedlog Odluke o ublažavanju posljedica elementarne nepogode-mraza poljoprivrednicima na području Općine Blato;
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
  7. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora «EKO» društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Blato;
  8. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Blato Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini;
  9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Blato za 2016. godinu;
  10. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

Općinsko vijeće donijelo je Statut Općine Blato kojim se vrši usklađenje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima. Donesen je i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Blato kojim se također vrši usklađenje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi. Najznačajnije usklađenje Poslovnika odnosi se uredbe kojima je uređeno pitanje donošenja proračuna Općine Blato.

Vijeće je većinom glasova donijelo Program rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu kojim se utvrđuju se aktivnosti odnosno akti koje će Općinsko vijeće poduzimati odnosno donositi tijekom 2018. godine u cilju ostvarenja zadaća iz samoupravnog djelokruga ovog tijela propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Blato i drugim propisima.

Uvođenjem Zakona o lokalnim porezima definirani su porezi koje mogu uvesti jedinice lokalne samouprave. Temeljna izmjena u odnosu na dosad važeće Odluke o općinskim porezima, odnosi se na ukidanje poreza na tvrtku, stoga je Općinsko vijeće donijelo novu Odluku o općinskim porezima kojom se vrši usklađenje sa temeljnim zakonom, s obzirom da su prošle odluke imale uporište u Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, te se kao takve više ne mogu provoditi.

S obzirom da je Klub vijećnika HDZ-a prije početka sjednice dostavio dopunjeni prijedlog Odluke o ublažavanju posljedica elementarne nepogode-mraza poljoprivrednicima na području Općine Blato, predsjednica Vijeća predložila je da se navedena točka prebaci na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća, kako bi, prema članku 50. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato, radna tijela dala svoje mišljenje i prijedloge, te načelnik svoje mišljenje. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog da se navedena Odluka prebaci na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

Vijeće je prihvatilo prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda kojom se u Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuju Maja Imre, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove Općine Blato, za predsjednika, Zrinka Favro, dipl.ing.agr., Savjetodavna poljoprivredna služba – Ispostava Vela Luka, za člana, Fani Bačić, struč.spec.ing.sec., voditelj Odjeljka za društvene djelatnosti Općine Blato, za člana, Jurica Petković, mag. pol. et forens, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, za člana, Antonio Žuvela, ing.građ., za člana, Branko Prižmić, ing.stroj.,za člana i Toni Farac, dipl.ing.geod., za člana. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština «EKO» društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato, a na prijedlog Nadzornog odbora, imenovalo je dosadašnjeg direktora Marina Sardelića, dr.vet.met. direktorom Društva na mandat od 5 godina.

Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je i prijedlog Odluke o pristupanju Općine Blato Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, kojom Općina Blato postaje supotpisnica Europske povelje o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Vijeće je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Blato za 2016. godinu. Financijska revizija Općine Blato provedena je u periodu od 7. kolovoza do 21. studenoga 2017. godine, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Općine Blato za 2016. godinu. Revizijom su obuhvaćena slijedeća područja: izvršenje naloga i preporuka revizije za 2010. godinu, djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i javna nabava. Temeljem dostavljenog nalaza revizije izraženo je uvjetno mišljenje, koje je ukazalo na objektivno i realno iskazivanje financijskog rezultata Općine, uz  obvezu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i primjenu preporuka u daljnje poslovanje Općine Blato, posebno u dijelu pravodobne i potpune naplate potraživanja.

Na kraju sjednice  Općinsko vijeće ponovno je donijelo  Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato, s obzirom da se temeljem prošlog Javnog poziva nije prijavio dovoljan broj kandidata kako bi se Općinski savjet mladih mogao konstituirati.  Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato objavit će se na oglasnoj ploči Općine Blato, na web stranici Općine Blato, te putem Radio Blata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ispis   E-mail