Vijecnica Opcine Blato
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o kratkoročnoj pozajmici;
 5. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2021. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Blato;
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2021. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato.

Dana 16. prosinca 2020. godine sazvana je 24. sjednica Općinskog vijeća za 22. prosinca (utorak) 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 16:00 sati.

Dana 21. prosinca 2020. godine, sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine u svezi održavanja sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa, a s obzirom na nove mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i epidemiološku situaciju na području Općine Blato, predsjednica je dostavila obavijest vijećnicima o održavanju 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato elektroničkim putem dana 23. prosinca (srijeda) 2020. godine. Sjednica se održala u vremenu od 13:00 do 16:00 sati, putem e-maila. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Klub vijećnika HDZ-a dostavio je dopis u kojem su se očitovali o neslaganju s održavanjem sjednice organizirane na ovaj način.

Na sjednici su jednoglasno prihvaćene treće ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2020. godinu u iznosu od 17.619.000,00 kuna, kao i Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2020. godinu, koje se odnose na Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi području Općine Blato i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato. U odnosu na važeći proračun, nominalno smanjenje iznosi 4.358.600,00 kuna, ili smanjenje od 19,8%.

Najznačajnije promjene su sljedeće: Planirano je očekivano povećanje prihoda od poreza na dohodak za 350.000,00 kuna temeljem dosadašnje realizacije prihoda po ovom porezu. Za pomoći iz proračuna povećanje iznosi 900.000,00 kuna, temeljem realizirane završne situacije za sanaciju deponija Sitnica u 2020.god. Mijenja se i očekivana potpora za nastavak izgradnje oborinske kanalizacije, koja je u izvornom proračunu bila planirana u visini od 500.000,00 kuna. Kako još uvijek nije izgledno sufinanciranje ove investicije od strane Hrvatskih voda, ukida se ova investicije u punom iznosu za ovu godinu. Povećan je primitak od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Blato. Zbog potrebe mijenjanja građevinske dozvole, sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u potpunosti biti realizirana sljedeće godine, te je kratkoročno zaduženje neophodno kako bi se podmirili ispostavljeni računi dobavljača. Otplata kratkoročnog zaduženja će se vršiti na način da će se potraživana bespovratna sredstva koristiti za otplatu kratkoročnog zaduženja. Smanjena je stavka pomoći od institucija EU u iznosu od 100.000,00 kuna, što se odnosi na nabavu opreme u sklopu projekta „Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta Dječjeg vrtića Blato“, te će nabava biti realizirana sljedeće godine.

Slijedom navedenog Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo i prijedlog Odluke o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1.500.000,00 kn kod Privredne banke Zagreb d.d..

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Proračun Općine Blato za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu, koji je utemeljen na procjenama o kretanju svih kategorija proračunskih prihoda i Programu rada Općine Blato za 2021. godinu, te planu razvojnih programa za naredno trogodišnje razdoblje. U sklopu Proračuna prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu. Ukupni prihodi proračuna za 2021. godinu projicirani su u visini od 26.254.950,00 kuna, od čega se najveći dio proračuna, pored ostalih kategorija, prije svega odnosi na izgradnju dječjeg vrtića u Blatu, koja se financira EU sredstvima iz Programa ruralnog razvoja i djelomično sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te kreditnim zaduženjem u iznosu od 2.700.000,00 kuna, te izgradnja nerazvrstane ceste Sitnica Karbuni, u iznosu od 6.000.000,00 kuna iz kreditnog zaduženja. Najznačajniji općinski prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak, planiran je u visini od 5.275.750,00 kuna, uz uključena sredstva od fiskalnog izravnanja u postotku od 17% udjela raspodjele, temeljem Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, u primjeni od 1. siječnja 2018. godine. Osim poreza na dohodak, planirani su redovni općinski porezi i naknade kao što su porezi na imovinu, u koje spadaju porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina u ukupnom iznosu od 1.900.200,00 kuna, prihodi od poreza na robu i usluge, u koji spada porez na potrošnju, planiraju se u visini od 110.000,00 kuna, prihodi od imovine - prihodi od koncesija, zakupa javnih površina, nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihodi od naknade za zadržavanje u prostoru nelegalno izgrađenih objekata planirani su u iznosu od 1.160.300,00 kuna. Prihod od administrativnih pristojbi - gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe, vodni doprinos, naknada za razvoj, komunalna naknada i komunalni doprinos planirani su u iznosu od 2.726.000,00 kuna. Potpore iz nadležnih proračuna te pomoći iz inozemstva planirane su u visini od 6.031.500,00 kuna, te se uglavnom odnose na planirana ulaganja u infrastrukturu.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i programe rada Općine Blato i to Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2021. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2021. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2021. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2021. godinu, Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2021. godinu, Program javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2021. godinu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2021. godinu.

Za Program gospodarskog razvitka planirano je 649.000,00 kn, za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja 14.755.000,00 kn, za Program održavanja komunalne infrastrukture 2.992.000,00 kn, za Program javnih potreba u kulturi 1.319.850,00 kn, za Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.763.100,00 kn, za Program javnih potreba u športu 446.000,00 kn, te za Program zdravstva i socijalne skrbi 1.022.500,00 kn.
Tako su prioriteti ovog Proračuna izgradnja dječjeg vrtića, rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni, nastavak izgradnje oborinske odvodnje iz centra Blata, izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, izgradnja športskih terena na Prižbi, poticanje zapošljavanja, briga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, stipendije za studente, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje brige o djeci predškolske dobi, potpore korisnicima proračuna (Dječji vrtići, Narodna knjižnica, Blatski fižuli, Zajednica športa, društva u kulturi, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje), te sustavno prostorno planiranje i zaštita okoliša.

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o zaduživanju Općine Blato kojom se Općini Blato odobrava zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, u iznosu od 2.700.000 kuna, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u Općini Blato“, s obzirom da u 2020. godini Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nije raspisalo natječaj u sklopu Fonda za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini, na koji bi Općina Blato prijavila prethodno navedenu investiciju, a kako bi se ispunile obveze prema dobavljačima.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu, za što je u Proračunu Općine Blato za 2021. godinu osigurano 27.000,00 kn.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo i novu Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2021. godinu, kojom se određuje se vremenski period u kojem se ne smiju izvoditi građevinski radovi, vrste građevinskih radova koji se ne smiju obavljati tijekom navedenih perioda, zone, okolnosti zbog kojih se odobrava gradnja i u navedenim periodima zabrane, te kaznene odredbe.

Odlukom o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina oslobađaju se zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato i zakupnici javnih površina na području Općine Blato od obveze plaćanja zakupnine, koji obavljaju djelatnost, a čije je obavljanje obustavljeno Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. (»Narodne novine« broj 131/20), i to za vrijeme trajanja obustave od 28. studenoga 2020. godine, do prestanka trajanja spomenute Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Vijeće je jednoglasno prihvatilo i ovu Odluku.

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika kojom se produžuje ukidanje isplate naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika do isteka mandata s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19)kao i Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato kojom se također produžuje ukidanje isplate naknade za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato do isteka mandata s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja ugroze od korona virusa (COVID-19).


Ispis